กฟผ. ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) จัดอบรมหลักสูตร “การดัดแปลงรถยนต์สันดาปภายในเป็นรถยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง (Turn ICE to Electric)” เป็นรุ่นแรก ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดี จากผู้ประกอบการภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และผู้สนใจทั่วไปในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาเทคโนโลยีจากรถต้นแบบเพื่อประโยชน์ในการนำไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าต่อไป

         เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 นางวีนัส หลงสมบุญ ผู้ช่วยผู้ว่าการวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาธุรกิจ เป็นประธานกล่าวเปิดการจัดอบรมหลักสูตร “การดัดแปลงรถยนต์สันดาปภายในเป็นรถยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง (Turn ICE to Electric) ภาคทฤษฎี” รุ่นที่ 1 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง กฟผ. โดย ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ทีมงาน EGAT Academy ฝ่ายพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลและคุณภาพ และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) โดยมี นางศุภนนาฏ ล้ำเลิศ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลและคุณภาพ กล่าวรายงานและนายสมชาย โชคมาวิโรจน์ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม นายสุพัฒนพงศ์ สิกขาบัณฑิตผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิสก์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) นายศวิต กาสุริยะ ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์วิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี NECTEC ร่วมงาน ซึ่งมีผู้ประกอบการภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และผู้สนใจทั่วไปที่มีศักยภาพด้านซ่อมบำรุงหรือดัดแปลงรถยนต์ จำนวน 101 คน ณ ห้องออดิทอเรียม อาคาร 50 ปี กฟผ. สำนักงานใหญ่ กฟผ.

         นางวีนัส หลงสมบุญ ว่า หลักสูตรดังกล่าว มาจากความร่วมมือระหว่าง ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม กับ NECTEC ในการร่วมศึกษาวิจัยในโครงการพัฒนาชุดประกอบรถไฟฟ้าดัดแปลงและคู่มือการดัดแปลง (EV kit and blueprint project) ซึ่งทั้งสองหน่วยงานได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ และโอกาสในการพัฒนาเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง จึงได้ร่วมกันศึกษาวิจัยในการพัฒนาชุด Kit สำหรับ การดัดแปลงจากรถยนต์สันดาปภายใน ให้เปลี่ยนมาเป็นรถยนต์ไฟฟ้า แบบ BEV ซึ่ง กฟผ. ได้ทดลองนำร่องดัดแปลงรถยนต์ไฟฟ้า จำนวน 4 คัน เพื่อเป็นต้นแบบ และใช้เก็บข้อมูลการใช้งานเพื่อพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่ง กฟผ. หวังว่าการสร้างนวัตกรรมเหล่านี้ จะช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจของคนไทยสามารถเติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืน เนื่องจากทิศทางยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยนั้น รัฐบาลได้ให้การสนับสนุนในหลายมิติ ทั้งในด้าน Demand และ Supply ไม่ว่าจะเป็นการปรับอัตราภาษีรถยนต์ไฟฟ้าเหลือ 0 เปอร์เซ็นต์ การได้รับการสนับสนุนจาก BOI การกำหนดราคาค่าไฟฟ้าของ EV Charging Station ที่ 2.63 บาท รวมถึงการจัดทำแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเติบโตของการใช้รถ EV ซึ่งทำให้มีแนวโน้มการใช้งานเพิ่มมากขึ้นในอนาคตด้วย

         นางศุภนนาฏ ล้ำเลิศ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมในครั้งนี้ว่า เป็นการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน การดัดแปลงรถยนต์สันดาปภายใน (Internal Combustion Engine : ICE) ให้เป็นรถยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง (Battery Electrical Vehicle : BEV) จากผลงานวิจัยที่ดำเนินการมากว่า 3 ปี เพื่อให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และต่อยอดในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงของประเทศ

         การอบรมดังกล่าว จัดเป็นภาคทฤษฎี 1 วัน ได้รับเกียรติจากวิทยากรของโครงการวิจัยพัฒนาชุดประกอบรถไฟฟ้าดัดแปลงและคู่มือดัดแปลง NECTEC มาบรรยายให้ความรู้ประกอบด้วย ประสบการณ์บุกเบิกในการดัดแปลงยานยนต์ไฟฟ้านโยบายและ การสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าภายในประเทศ การเปรียบเทียบระบบต่าง ๆ ในรถยนต์สันดาปภายในกับรถไฟฟ้าดัดแปลง การเรียนรู้อุปกรณ์หลัก ๆ และวิธีการเลือกใช้ในการดัดแปลงการจัดวางและประกอบอุปกรณ์เข้ากับตัวรถ ขั้นตอนและวิธีการจดทะเบียนรถไฟฟ้าดัดแปลงให้ถูกต้อง พร้อมชมตัวอย่างจริงของรถยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงต้นแบบทั้งนี้ เปิดการอบรมทั้งหมด 2 รุ่น ซึ่งรุ่นที่ 2 มีกำหนดเปิดอบรมในวันที่ 2 ธันวาคม 2563