นักวิจัย สวทช. เผยผลการวิจัยการประเมินวัฏจักรชีวิต ค่ามลสาร CO2 ของการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินลิกไนต์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ พบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมลดลง ทั้งส่งผลต่อภูมิอากาศน้อยกว่าเมื่อเทียบกับโรงไฟฟ้าถ่านหินต่างประเทศ

         นายอรรถพล อิ่มหนำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เป็นประธานเปิดการสัมมนาผล การดำเนินงานภายใต้โครงการ “การประเมินวัฏจักรชีวิตและพัฒนาระบบตรวจติดตามและวิเคราะห์ค่ามลสารคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ของการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินลิกไนต์” ณ ห้องประชุมเมาะหลวง อาคารสมานฉันท์ธัชชวาล ศูนย์ฝึกอบรมแม่เมาะ กฟผ.แม่เมาะ จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 โดยมี ดร.นงนุช พูลสวัสดิ์ หัวหน้าโครงการวิจัยฯ และนักวิจัยจากศูนย์เทคโนโลยี โลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สังกัดสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นผู้บรรยายสรุปผลการวิจัย

         นอกจากนั้น เมื่อพิจารณาค่าคาร์บอนฟุตพรินท์ (Carbon Footprint : CFP) ในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าจากถ่านหินลิกไนต์ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 4-13 ในปี 2560 ที่มีค่า CFP 1.10 กิโลกรัมต่อหน่วยการผลิต 1 กิโลวัตต์ชั่วโมง (kWh) พบว่าค่า CFP ในปี 2563 ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 8-13 และ โรงไฟฟ้า MM-T1 (ทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 4-7) มีค่าลดลงเหลือ 0.93 กิโลกรัมต่อหน่วยการผลิต 1 กิโลวัตต์ชั่วโมง (kWh)

         เมื่อเปรียบเทียบผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 4-13 และ MM-T1 พบว่า มีค่าผลกระทบด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่ำกว่าประเทศอื่น ๆ ที่ใช้ถ่านหิน เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า เช่น อินโดนีเซีย ไต้หวัน ออสเตรเลีย และเยอรมนี เป็นต้น

         โครงการการประเมินวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Assessment : LCA) และพัฒนาระบบตรวจติดตามและวิเคราะห์ค่ามลสารคาร์บอนไดออกไซด์ของการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินลิกไนต์ เป็นงานวิจัยร่วมระหว่างฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ และศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สังกัดสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มีระยะดำเนินการทั้งหมด 2 ปี ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2561 – เดือนมกราคม 2563 โดยมีขอบเขตการดำเนินงานวิจัย ได้แก่ การประเมินวัฏจักรชีวิตและพัฒนาระบบตรวจติดตามและวิเคราะห์ค่ามลสาร CO2 ของการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินลิกไนต์ ตลอดจนการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการใช้น้ำของกระบวนการผลิตถ่านหินลิกไนต์และหินปูนจากเหมืองแม่เมาะ

         ทั้งนี้ ผลการวิจัยจะแสดงให้เห็นถึงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) ในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า ของ กฟผ.แม่เมาะ ตลอดจนสามารถนำค่าไปเป็นตัวกำหนดการลดปริมาณการปล่อยก๊าซ GHG ในปีต่อ ๆ ไป นอกจากนั้นผลลัพธ์จากการศึกษาโครงการจะทำให้ได้ระบบ EGAT Green House Gas Scan (EGAT GHG Scan) เป็นระบบติดตามออนไลน์ ที่แสดงผลค่าวัตถุดิบหลักในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้มลภาวะจากการผลิต และผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตไฟฟ้า เพื่อนำมาเป็นค่าอ้างอิงในการวิเคราะห์ พัฒนา ปรับปรุง คุณภาพในการผลิตในอนาคตอีกด้วย