เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เข้าเยี่ยมชมและติดตามความก้าวหน้าโครงการ Smart Micro Grid โดยมี นายวรพจน์ วรพงษ์ ผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ให้การต้อนรับ ณ โรงไฟฟ้าบ้านขุนกลาง จังหวัดเชียงใหม่

         โครงการ Smart Micro Grid โรงไฟฟ้าบ้านขุนกลาง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นงานวิจัยที่ กฟผ. ได้รับประสานงาน กับโครงการหลวงดอยอินทนนท์ เนื่องจากที่ผ่านมามีไฟฟ้าดับบ่อยครั้ง ทำให้ทางโครงการหลวงฯ ต้องใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากน้ำมันดีเซล ในการผลิตไฟฟ้าใช้สำรอง แต่ความรวดเร็วในการเสริมระบบนั้นล่าช้า ทำให้กระบวนการแปรรูปฯ ในบางส่วนของโครงการหลวง เกิดความชะงักและสิ้นเปลืองน้ำมันดีเซล จึงได้มีการริเริ่มโครงการวิจัย Smart Micro Grid โรงไฟฟ้าบ้านขุนกลาง ซึ่งเป็นโครงการวิจัย ที่ กฟผ. ร่วมมือกับภาควิชาไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รศ.ดร.สุทธิชัย เปรมฤดีปรีชาชาญ เป็นผู้รับทุนวิจัย จาก กฟผ. โครงการดังกล่าวจะมีการศึกษาวิจัยในด้านการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า ระหว่างโรงไฟฟ้าบ้านขุนกลาง ของ กฟผ. กับโครงการหลวงดอยอินทนนท์ โดยโรงไฟฟ้าบ้านขุนกลางจะมีแหล่งกักเก็บพลังงานเป็นแบตเตอรี่ที่ได้พลังงานไฟฟ้า จากพลังน้ำและพลังแสงอาทิตย์ ที่เป็นพลังงานหมุนเวียน ช่วยจ่ายไฟฟ้าให้กับโครงการหลวงดอยอินทนนท์ พร้อมทั้งมีงานศึกษาพฤติกรรมของระบบ Smart Micro Grid ซึ่งเป็นงานวิจัยที่เป็นข้อมูลอ้างอิงเพื่อพัฒนาระบบ Smart Grid ในอนาคต

         ทั้งนี้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ได้ฝากให้ กฟผ. ช่วยบูรณาการงานฯ ร่วมกับประมงโครงการหลวงดอยอินทนนท์ ในการดูแลฝายและระบบน้ำในการทดลองเลี้ยงปลาฤดูหนาวในพื้นที่โรงไฟฟ้าบ้านขุนกลางต่อไป