ข่าว Highlight

ข้อมูล/ประกาศ กฟผ.

ธุรกิจในเครือ กฟผ.


Smart EV Charger

ศูนย์ปฏิบัติการทดสอบเคมี

งานเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า (O&M)

 

"94 เมตร" บำรุงรักษากังหันลม

นำเข้า LNG 5.5 ล้านตัน

 

    กฟผ. ได้ลงนามความร่วมมือกับบริษัท Wallbox Chargers SL. ซึ่งเป็นบริษัทสตาร์ทอัพของประเทศสเปนที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาและผลิตอุปกรณ์ชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะแบบสองทิศทาง (Smart Bi-Directional Charger) ที่มีขนาดเล็กสำหรับติดตั้งใช้ในที่พักอาศัยแห่งแรกของโลก

Smart EV Charger <ดูเพิ่มเติม>


    กฟผ. เปิดศูนย์ปฏิบัติการทดสอบเคมีแห่งใหม่ มุ่งเน้นให้บริการด้านเคมีโรงไฟฟ้า โรงงานอุตสาหกรรม พร้อมสนับสนุนให้ กฟผ. สำนักงานไทรน้อย เป็นศูนย์รวมบริการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าอย่างครบวงจร

ศูนย์ปฏิบัติการทดสอบเคมี <ดูเพิ่มเติม>


    กฟผ. ได้ฝึกฝนบุคลากรให้เชี่ยวชาญในงานเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า (Operation & Maintenance หรือ O&M) อย่างเข้มข้น ซึ่งผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้ไปทำงาน O&M ทั้งภายในและภายนอก กฟผ. จะต้องผ่านการทดสอบการทำงานก่อนลงสู่สนามจริงที่ศูนย์ทดสอบและรับรองมาตรฐานอาชีพ (Competency Certification Center: CCC) อ.ไทรน้อย จ.นนทุบรี เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรมีความสามารถตามมาตรฐาน

งานเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า (O&M) <ดูเพิ่มเติม>


    เบื้องหลังการรักษาความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศ ต้องอาศัยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ผ่านการสะสมประสบการณ์มานับสิบปี เพื่อร่วมกันทำหน้าที่ดูแลงานเดินเครื่องผลิต และ ส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า สร้างความสุขให้กับประชาชนชาวไทย แต่กระบวนการเหล่านี้จะสำเร็จด้วยดีไม่ได้ หากขาดกำลังสำคัญที่อยู่เบื้องหลัง และเป็นแรงสนับสนุนหลักเฉกเช่น ผู้ปฏิบัติการซ่อมและบำรุงรักษากังหันลมที่ดูแลกังหันลมให้มีความพร้อม เพื่อรักษาความมั่นคงระบบผลิตไฟฟ้า

"94 เมตร" บำรุงรักษากังหันลม <ดูเพิ่มเติม> <Facebook Video>


    นางราณี โฆษิตวานิช รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยถึงมติการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ซึ่งมี นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ว่า ที่ประชุมรับทราบแผนการจัดหาก๊าซธรรมชาติเหลว (Liquefied Natural Gas: LNG) เพื่อใช้สำหรับเป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้ากับโรงไฟฟ้าของ กฟผ. ระหว่างปี 2564 - 2566 อันประกอบด้วย โรงไฟฟ้าบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา โรงไฟฟ้าพระนครใต้ จ.สมุทรปราการ หรือโรงไฟฟ้าวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

นำเข้า LNG 5.5 ล้านตัน <ดูเพิ่มเติม>