27 พฤศจิกายนนี้ กฟผ. เตรียมเปิดตัวโครงการส่งเสริมการใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า (EGAT E-Bike) จำนวน 51 คัน เพื่อใช้ในกิจการ กฟผ. ภายใต้แคมเปญ "บิด เปลี่ยน โลก"

         นายจรัญ คำเงิน ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืน เปิดเผยว่า จากการดำเนินโครงการรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเบอร์ 5 กฟผ. ได้ต่อยอดส่งเสริมการใช้งานรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษและฝุ่นละออง จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงของเครื่องยนต์สันดาปภายในอันเป็นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สนองยุทธศาสตร์ในการดูแลสิ่งแวดล้อม ทางอากาศ (Air Theme) ตามแผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมของ กฟผ. ปี 2559-2569 (ปรับปรุงปี 2563) โดยได้ร่วมกับ บริษัท ฮ้อปคาร์ จำกัด ผู้พัฒนา Platform Car Sharing นำร่องโครงการ EGAT E-Bike Sharing ภายในสำนักงานกลาง กฟผ. โดยเปิดให้ผู้ปฎิบัติงาน กฟผ. สามารถจองและใช้งานขับขี่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าได้ ผ่านแอพพลิเคชัน “Haup Car” โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อสาธิตใช้งานและเก็บข้อมูลสำหรับขยายผลต่อยอดการดำเนินงาน E-Bike Sharing ต่อไปในอนาคต

         นอกจากนี้ กฟผ. ยังได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า (EGAT E-Bike) สำหรับกิจการ กฟผ. และกิจการเพื่อสังคม เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของ กฟผ. ด้านการเป็นผู้นำในการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า และส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน รวมทั้งสร้างภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม รองรับยุทธศาสตร์ Air Theme โดยได้จัดทำรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าของ กฟผ. (EGAT E-Bike) จำนวน 51 คัน และสถานีอัดประจุไฟฟ้าแบบ Swapping Battery จำนวน 3 สถานี สำหรับนำร่องใช้งานในกิจการ กฟผ. รวม 19 แห่ง ซึ่งมีกำหนดเปิดตัวโครงการและ Brand EGAT E-Bike ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ภายใต้แคมเปญ “บิด เปลี่ยน โลก”

         ทั้งนี้ กฟผ. ได้จัดทำแผนส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าของ กฟผ. รองรับมาตรการอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่งตามแผนอนุรักษ์พลังงานของประเทศ (Energy Efficiency Plan ; EEP) และแผนขับเคลื่อนภารกิจด้านพลังงาน เพื่อส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ในประเทศไทย ปี 2559 -2579 ตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 โดยดำเนินงานศึกษาแนวทางการส่งเสริมมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานขั้นสูงสำหรับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า นำไปสู่การดำเนินโครงการรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ตั้งแต่ปี 2562 โดยปัจจุบันได้มีการติดฉลากเบอร์ 5 ไปแล้วมากกว่า 12,000 ดวง (ข้อมูล ณ 31 ตุลาคม 2563)