ผลงานธนาคารปูม้าโซล่าเซลล์ นวัตกรรมเพื่อสังคมที่ยั่งยืน ของวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์สู้โควิด ซึ่ง กฟผ. จัดขึ้นภายใต้โครงการ “Digiwar นักประดิษฐ์ พิชิตโควิด เพื่อชุมชน ปี 2”

         เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 นางฤดีมาส ปางพุฒิพงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ เป็นประธานเปิดกิจกรรมการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เพื่อการฝึกทักษะนักประดิษฐ์ การค้นคว้า วิจัย รวมถึงความคิดสร้างสรรค์ แก่เยาวชนในสถาบันอุดมศึกษา ทั้งมหาวิทยาลัย วิทยาลัย อาชีวะ ทั้งของรัฐและเอกชนทั่วประเทศ ภายใต้โครงการ “Digiwar นักประดิษฐ์ พิชิตโควิด เพื่อชุมชน ปี 2” เพื่อเสริมสร้างทักษะการเป็นนักประดิษฐ์ การค้นคว้า วิจัย แก่เยาวชนในระดับอุดมศึกษา โดยมีผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และเยาวชนที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเข้าร่วมงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง จังหวัดนนทบุรี

         ผลการตัดสินมีทั้งสิ้น 5 รางวัล โดยคัดเลือกผลงานจาก 61 ทีมที่ส่งเข้าประกวดดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลงาน ธนาคารปูม้าโซล่าเซลล์ นวัตกรรมเพื่อสังคมที่ยั่งยืน จากวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ได้รับเงินรางวัล จำนวน 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร

         รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ผลงานโครงการผลิตภัณฑ์จากใยกล้วยนาโนย้อมสี จากวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ได้รับเงินรางวัล จำนวน 30,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ผลงานต้นแบบนวัตกรรมตัวเก็บประจุยิ่งยวดจากถ่านหินลิกไนต์ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้รับเงินรางวัล จำนวน 15,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร รางวัลชมเชย ได้แก่ ผลงาน เครื่องช่วยแช่ข้าวและบ่มข้าวด้วยวิธีการนึ่งด้วยไอน้ำ เพื่อทำ ข้าวฮางงอก จากวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี ได้รับเงินรางวัลจำนวน 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร และรางวัล Popular Vote ผลงานเครื่องช่วยแช่ข้าวและบ่มข้าวด้วยวิธีการนึ่งด้วยไอน้ำเพื่อทำ ข้าวฮางงอก จากวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

         นางฤดีมาส ปางพุฒิพงศ์ กล่าวว่า นวัตกรรมถือเป็นกุญแจสำคัญต่อการขับเคลื่อนประเทศไทยในทุกสถานการณ์ โดยเฉพาะเมื่อโลกประสบวิกฤตจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อมนุษย์ในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นในด้านสุขภาพ พฤติกรรมการใช้ชีวิต ระบบเศรษฐกิจ รวมไปถึงสิ่งแวดล้อม ด้วยการเปลี่ยนแปลง ที่กระทันหันส่งผลให้มนุษย์ต้องปรับตัวอย่างรวดเร็ว เพื่อให้รอดพ้นจากภาวะวิกฤต ผลกระทบดังกล่าวกลายเป็นแรงกระตุ้น ให้เกิดกลไกผลักดันการคิดค้น “นวัตกรรมสู้โควิด” ขึ้นอย่างมากมายในโลก

         ทั้งนี้การประกวดโครงการดังกล่าวมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 ท่าน ร่วมเป็นผู้ตัดสิน ได้แก่ นายประภาพงษ์ วางทุกข์ วิศวกรระดับ 10 ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม (อวน.) ดร.ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศ และการประยุกต์เชิงพาณิชย์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นางสาวนพมาศ บัววิชัยศิลป์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (สสช.) สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน รศ.นพ.สมบัติ มุ่งทวีพงษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนายทศพล อภิกุลวณิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายเทคโนโลยี บริษัท ซีที เอเชีย โรโบติกส์ จำกัด