กฟผ. ร่วมกับโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย จัดพิธีแสดงพระธรรมเทศนาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และถวายผ้าป่าสามัคคี โดยเสด็จพระราชกุศล โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย มุ่งสืบสานพระราชปณิธานในการธำรงรักษาพระพุทธศาสนาให้เป็นหลักที่พึ่งทางใจของประชาชน

         วานนี้ 30 พฤศจิกายน 2563 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีแสดงพระธรรมเทศนาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ หอประชุมเกษม จาติกวณิช สำนักงานใหญ่ กฟผ. และรับมอบทุนสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย โดยมี นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการ กฟผ. พร้อมด้วย นายสุธน บุญประสงค์ และ ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล กรรมการ กฟผ. นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร รองผู้ว่าการอาวุโส นายเริงชัย คงทอง รองผู้ว่าการระบบส่ง นายสุทธิชัย จูประเสริฐพร รองผู้ว่าการบริหาร ผู้บริหารและผุู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ร่วมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาและร่วมถวายผ้าป่าสามัคคี เป็นจำนวนเงิน 273,980 บาท

         สำหรับการจัดแสดงพระธรรมเทศนาเฉลิมพระเกียรติในวันนี้ นับเป็นครั้งที่ 10 โดย กฟผ. ได้กราบอาราธนานิมนต์พระธรรมราชานุวัตร เจ้าอาวาส วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร มาเป็นองค์แสดงธรรม ทั้งนี้ กฟผ. ได้กำหนดจัดพิธีแสดงพระธรรมเทศนาเฉลิมพระเกียรติ รวมทั้งสิ้น 10 ครั้ง ทั้งในสำนักงาน โรงไฟฟ้า และเขื่อน กฟผ. ทั่วประเทศ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

         อนึ่ง กฟผ. สนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2547 รวมเป็นจำนวนเงินกว่า 30 ล้านบาท เพื่อเป็นการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชปณิธานด้านศาสนาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสนองพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงสนับสนุนพระภิกษุและสามเณรให้มีโอกาสศึกษาขั้นสูงด้านพุทธศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ด้านบาลีศึกษาที่อยู่ภายใต้การกำกับของกองบาลีสนามหลวง ด้านวิปัสสนาภาวนาโดยผ่านศูนย์การเผยแพร่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ด้านพระนักเทศน์ และด้านพระธรรมจาริก เพื่อให้พระภิกษุและสามเณร มีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาอย่างถ่องแท้ อันจะช่วยสร้างความร่มเย็นและเป็นหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจให้สังคมด้วยหลักพุทธธรรมและธำรงรักษาพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยสืบไป