โรงไฟฟ้าแม่เมาะเตรียมแผนเข้าสำรวจและซ่อมบำรุงรักษาคลองส่งน้ำแม่จาง เพื่อตรวจสอบถึงความแข็งแรง หาจุดรั่วไหล หรือจุดแตกหักของคอนกรีต และทำการซ่อมแซมให้คลองมีสภาพที่พร้อมในการใช้งานได้ต่อไป

         เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 นายพัฒนพงศ์ ขันทา ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เปิดเผยว่า กฟผ.แม่เมาะ เตรียมแผนเข้าปรับปรุงคลองส่งน้ำแม่จาง ซึ่งเป็นคลองแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก มีความยาว 6.4 กิโลเมตร ที่ใช้ส่งน้ำจากอ่างแม่จางมายังบ่อพักน้ำสำหรับกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ซึ่งคลองส่งน้ำนั้นสร้างมาพร้อมกับอ่างเก็บน้ำมีระยะเวลาการใช้งาน 38 ปี จึงเล็งเห็นว่าควรมีการบำรุงรักษา โดยให้หน่วยงานวิศวกรรมโยธาเข้าตรวจสอบถึงความแข็งแรง หาจุดรั่วไหล หรือจุดแตกหักของคอนกรีต และทำการซ่อมแซมให้คลองมีสภาพที่พร้อมในการใช้งานได้ต่อไป

         นายพัฒนพงศ์ ขันทา กล่าวว่า โรงไฟฟ้าแม่เมาะมีแผนจะเริ่มเข้าสำรวจคลองส่งน้ำแม่เมาะประมาณต้นเดือนธันวาคม 2563 และจะเริ่มปิดคลองเพื่อซ่อมบำรุงเป็นระยะ ระหว่างเดือนธันวาคม 2563 – เดือนมิถุนายน 2564 ประมาณ 2 ครั้งต่อเดือน ซึ่งจะตรงกับแผนการหยุดซ่อมบำรุงรักษาประจำปีของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนแม่เมาะเครื่องที่ 1 (MM-T1) ดังนั้นจึงไม่กระทบต่อความมั่นคงในการผลิตกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ตลอดจนการปิดซ่อมคลองส่งน้ำแม่จางจะลดการรั่วไหลและสูญเสียระหว่างทางของน้ำโดยไม่จำเป็น

         ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าแม่เมาะมีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่สำหรับใช้ในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าอยู่ 2 แหล่งคือ อ่างแม่จาง ซึ่งมีปริมาณกักเก็บปกติ 102.118 ล้านลูกบาศก์เมตร และอ่างแม่ขาม ซึ่งมีปริมาณกักเก็บปกติ 35.843 ล้านลูกบาศก์เมตร จากข้อมูลล่าสุด (1 ธันวาคม 2563) ปริมาณน้ำใน 2 อ่างเก็บน้ำของ กฟผ.แม่เมาะ มีปริมาณคงเหลือใช้ได้คิดเป็น 28.79 เปอร์เซ็นต์ และ 21 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ ซึ่งถือว่ายังอยู่ในภาวะภัยแล้งความรุนแรงระดับ 2 ที่ทุกคนต้องช่วยกันประหยัดน้ำ และใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า โดยโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ได้จัดตั้งคณะทำงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ สำหรับติดตามระดับและปริมาณน้ำอย่างใกล้ชิด ตลอดจนวางแผนบริหารจัดการทั้งการกักเก็บและการใช้งานให้เพียงพอตลอดปี เพื่อให้ กฟผ.แม่เมาะ ยังสามารถรักษาความมั่นคงในระบบการผลิตได้ไปพร้อม ๆ กับการบริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการรักษาระบบนิเวศของชุมชนอีกด้วย