กฟผ. จับมือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ขยายเครือข่ายโครงการห้องเรียนสีเขียว ร่วมสร้างสังคมแห่งภูมิปัญญา ส่งต่อสาระความรู้ดี ๆ ด้านพลังงาน การใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสู่เยาวชน เพิ่มเติมสื่อการเรียนการสอนสมัยใหม่ Interactive Learning ใน ‘ห้องเรียนสีเขียว 2020’ ซึ่งพร้อมส่งมอบและเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการแห่งแรกที่ ‘รร.สันป่าตองวิทยาคม จ.เชียงใหม่’

         วันนี้ (7 ธันวาคม 2563) ดร.จิราพร ศิริคำ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ส่งมอบห้องเรียนสีเขียว 2020 พร้อมมอบเงินสนับสนุนการปรับปรุงการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน ศูนย์ส่งเสริมอัจฉริยภาพทางปัญญา (พระพรหมมงคล วิ.) เป็นอาคารเบอร์ 5 จำนวน 1,153,000 บาท ให้แก่นายเจียมพดล ไชยยาลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม และในโอกาสนี้ ได้ร่วมกันเปิดห้องการเรียนรู้ห้องเรียนสีเขียว 2020 แห่งแรกอย่างเป็นทางการ เพื่อร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มุ่งสู่การพัฒนาเป็นต้นแบบศูนย์เรียนรู้ เสริมสร้างสังคมแห่งภูมิปัญญาและการดำรงชีวิต Knowledge Based Society เพื่อประโยชน์ต่อชุมชนและขยายผลสู่ประเทศชาติต่อไปในอนาคต ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่

         ดร.จิราพร ศิริคำ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ กฟผ. กล่าวว่า นอกจากภารกิจหลักในการรักษาความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้าแล้ว กฟผ. ยังดำเนินการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้าในทุกภาคส่วน ผ่านการโครงการต่าง ๆ อาทิ โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 โครงการที่ปรึกษาพลังงาน โครงการบ้านและอาคารเบอร์ 5 อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถก่อให้เกิดผลการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนั้น ยังให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการเรียนรู้และ สร้างความตระหนักด้าน การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ให้กับเยาวชน บุคลากรทางการศึกษา ผ่านโครงการห้องเรียนสีเขียวและโครงการชีววิถี เพื่อร่วมสร้างสังคมภูมิปัญญาและการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน อันนำไปสู่การขยายผลสู่ครัวเรือนชุมชน และประชาชนทั่วไป

         สำหรับการดำเนินงานในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง กฟผ. กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2562 โดยแบ่ง การดำเนินงานออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ การมีส่วนร่วมส่งเสริมโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน การสนับสนุนการปรับปรุงและออกแบบอาคาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานเป็นอาคารเบอร์ 5 พร้อมติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาดกำลังผลิตติดตั้ง 15 กิโลวัตต์ และระบบบริหารจัดการพลังงานอัจฉริยะ ตลอดจนบอร์ดนิทรรศการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ให้กับศูนย์ส่งเสริมอัจฉริยภาพทางปัญญา (พระพรหมมงคล วิ.) ภายหลังการก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จ และการจัดตั้งห้องเรียนสีเขียว 2020 เป็นแห่งแรก ซึ่งมีจุดเด่นใน การผสมผสานข้อมูลความรู้ด้านพลังงานไฟฟ้า นวัตกรรมและเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้าด้วยกัน โดยนำเสนอผ่านสื่อการเรียนการสอนสมัยใหม่ แบบโต้ตอบสองทาง หรือ Interactive Learning ด้วยอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่มีความทันสมัย เพื่อส่งต่อองค์ความรู้ผ่านเยาวชนร่วมขับเคลื่อนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในทุกมิติ โดย กฟผ. ได้ริเริ่มและจัดตั้งโครงการห้องเรียนสีเขียวอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2541 จนถึงปัจจุบันตั้งกระจายให้ความรู้แก่เยาวชนภายในโรงเรียนเครือข่ายรวมแล้ว 414 แห่งทั่วประเทศ