กฟผ. จัดกิจกรรมปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ ร่วมเก็บเกี่ยวข้าวในแปลงนาที่ได้ปลูกไว้เมื่อเดือนสิงหาคม ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อชุมชน ภายในสำนักงานกลาง กฟผ. หวังเสริมสร้างให้ชุมชนสามารถเรียนรู้การพึ่งพาตนเองในสังคม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นต้นแบบการดูแลพื้นที่ยุทธศาสตร์โดยรอบสำนักงานกลาง กฟผ. และโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ เพื่อร่วมดูแลขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและความเป็นอยู่ท่ามกลางสถานการณ์ COVID-19

         เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการ กฟผ. เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ” จัดโดยคณะอนุกรรมการศูนย์การเรียนรู้เพื่อชุมชน ภายใต้คณะกรรมการดำเนินงานชุมชนสัมพันธ์ กฟผ. สำนักงานใหญ่ โดยมี นายสุทธิชัย จูประเสริฐพร รองผู้ว่าการบริหาร ในฐานะประธานกรรมการดำเนินงานชุมชนสัมพันธ์ กฟผ. สำนักงานใหญ่ กล่าวรายงาน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายปรีชา บำรุงศรี เกษตรจังหวัดนนทบุรี นายวัชรเดช เกียรติชานน นายอำเภอบางกรวยนายสืบสกุล อนุแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวยนายสุรชัย สุขพร้อม ปราชญ์ชาวบ้าน และเกษตรกรดีเด่นภาคกลางจังหวัดนนทบุรี คณะผู้บริหาร กฟผ. ผู้ปฏิบัติงานจิตอาสา 904 ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ตลอดจนชาวชุมชนโดยรอบ กฟผ. สำนักงานกลาง เข้าร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อชุมชน (สวนน้ำพระทัย) สำนักงานกลาง กฟผ.

         นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวว่า กิจกรรม “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ” เป็นหนึ่งในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้เพื่อชุมชน สำนักงานกลาง กฟผ. นับเป็นตัวอย่างในการขับเคลื่อนที่ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างการพึ่งพาตนเองในสังคมต่อไปได้ และขอให้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทำอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชน ชุมชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงผู้ปฏิบัติงานได้มีส่วนร่วม และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกภาคส่วน

         นายสุทธิชัย จูประเสริฐพร กล่าวว่า กิจกรรม “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ” ในครั้งนี้เป็นการเก็บเกี่ยวข้าวพันธุ์หอมช่อราตรี (ลูกผสมหอมสุพรรณ) ที่ได้ปลูกไว้เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม ที่ผ่านมา ซึ่งข้าวพันธุ์ดังกล่าวเป็นข้าวกล้องที่มีความใส อ่อนนุ่ม หุงง่าย ทานอร่อย มีน้ำตาลน้อย เหมาะสำหรับคนรักสุขภาพ สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงานเป็นไปเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ตอบสนองยุทธศาสตร์ กฟผ. ในการสร้างความเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสร้างความยั่งยืนแก่ชุมชนด้วยนวัตกรรม โดยส่งเสริมให้ชุมชนสร้างแหล่งอาหารที่ปลอดภัย และสร้างอาชีพที่ยั่งยืนเพื่อการพึ่งพาตนเอง เป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและสร้างความยั่งยืนให้กับประเทศ และเป็นต้นแบบการดูแลพื้นที่ยุทธศาสตร์โดยรอบสำนักงานกลาง กฟผ. และโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ นอกจากนี้ ยังเป็นการแสดงถึงการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและการใส่ใจสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้น้ำทิ้งจากโรงไฟฟ้าในภาคการเกษตร การเพิ่มพื้นที่สีเขียว เป็นต้น ตลอดจนยังเป็นการดูแลความเป็นอยู่ของสังคมในสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19

         สำหรับกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงาน เริ่มต้นที่การแสดงชุดเต้นกำรำเคียว จากนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย การลงแขกเกี่ยวข้าวในแปลงนาโดยผู้ร่วมงาน พร้อมได้รับเกียรติจากนายสุรชัย สุขพร้อม ปราชญ์ชาวบ้าน และเกษตรกรดีเด่นภาคกลางจังหวัดนนทบุรี มาเป็นวิทยากรให้ความรู้และร่วมลงมือปลูกและเกี่ยวข้าวกับ กฟผ. ด้วย โดยข้าวที่เก็บเกี่ยวในวันนี้ ส่วนหนึ่งจะเก็บไว้ใช้สำหรับประกอบอาหารเลี้ยงผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เพื่อชุมชน ในกิจกรรมข้าวหม้อแกงหม้อ อีกส่วนหนึ่งนั้นจะนำไปปลูกข้าวในรอบต่อไป

         นอกจากการลงแขกเกี่ยวข้าวแล้ว ยังมีการออกบูทจัดแสดงศิลปหัตถกรรมจากใบเตยหอม การร้อยพวงมาลัย และการแปรรูปสมุนไพรจากชุมชนโดยรอบ กฟผ. สำนักงานกลาง การจัดแสดงบอร์ดนิทรรศการโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กฟผ. และบอร์ดจัดแสดงข้อมูลของสวนน้ำพระทัย พื้นที่สีเขียวโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ตลอดจนแปลงพืชผักสวนครัวและพืชสมุนไพรต่าง ๆ อีกด้วย