กฟผ. ได้รับรางวัลเกียรติคุณ (Sustainability Disclosure Award) ในงาน Sustainability Disclosure Award ประจำปี 2563 จากรายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามมาตรฐาน GRI ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนต่อสาธารณชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การ

         เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 นายนำพล โพธิวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ความยั่งยืน เป็นผู้แทน กฟผ. รับรางวัลเกียรติคุณ (Sustainability Disclosure Award) จากผลงาน รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กฟผ. ประจำปี 2562 ในพิธีมอบรางวัล Sustainability Disclosure Award ประจำปี 2563 จัดโดยสถาบันไทยพัฒน์ โดยในปีนี้มีหน่วยงานได้รับรางวัลจำนวน 96 แห่ง แบ่งเป็น 3 ประเภทรางวัลจากลำดับสูงที่สุด ได้แก่ รางวัลเกียรติคุณ (Sustainability Disclosure Award) 34 แห่ง ประกาศเกียรติคุณ (Sustainability Disclosure Recognition) 42 แห่ง และกิตติกรรมประกาศ (Sustainability Disclosure Acknowledgement) 20 แห่ง ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

         ทั้งนี้ รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กฟผ. ประจำปี 2562 เป็นรายงานด้านความยั่งยืนฉบับที่ 11 ที่ กฟผ. จัดทำเพื่อเปิดเผยข้อมูลแนวทางการบริหารจัดการและผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมขององค์กร ต่อสาธารณชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามมาตรฐานของ Global Reporting Initiative (GRI) ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

         สำหรับงาน Sustainability Disclosure Award ประจำปี 2563 จัดโดยสถาบันไทยพัฒน์มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนและองค์กรที่เป็นสมาชิกของประชาคมการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน (Sustainability Disclosure Community - SDC) ตระหนักและให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม หรือประเด็นด้าน ESG (Environmental, Social and Governance) ในรูปแบบของการจัดทำรายงานด้านความยั่งยืน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของกิจการและการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนในระยะยาว และยังช่วยให้มีการทบทวนและปรับปรุงการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ขององค์กรตามมาตรฐานสากล นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและเชิดชูองค์กรที่ร่วมตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนา ที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals - SDGs) ข้อที่ 12.6 ซึ่งว่าด้วยการสนับสนุนให้บริษัท โดยเฉพาะบริษัทขนาดใหญ่ และบริษัทข้ามชาตินำแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืนมาใช้และบูรณาการข้อมูลการพัฒนาในกระบวนการรายงาน