คณะผู้บริหาร กฟผ. ส่งต่อความห่วงใย มอบอุปกรณ์เสากดเจลอนามัยแบบเท้าเหยียบ พร้อมเจลอนามัย “น้ำใจ” กฟผ. แก่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เพื่อใช้ป้องกันและลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อ COVID-19

         เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 นายประเสริฐศักดิ์ เชิงชวโน รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน และนางสาวชูศรี เกียรติขจรกุล รองผู้ว่าการการเงินและบัญชี (CFO) เป็นผู้แทน กฟผ. มอบเสากดเจลอนามัยแบบเท้าเหยียบ พร้อมเจลอนามัย “น้ำใจ” กฟผ. จำนวน 4 ชุด และเจลอนามัยฯ แบบแกลลอนเติม ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง โดยมีผู้บริหาร สคร. ประกอบด้วย นางสาวปิยวรรณ ล่ามกิจจา ที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ นางนัทีวรรณ สีมาเงิน รองผู้อำนวยการ สคร. และนางภูริวรรณ ทวีสิทธิ์ เลขานุการกรม เป็นผู้รับมอบ ณ สคร. อาคารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

         นางสาวชูศรี เกียรติขจรกุล (CFO) กล่าวว่า ที่ผ่านมา กฟผ. ได้ให้การสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันและลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อ COVID-19 แก่หน่วยงานต่าง ๆ อย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาล และหน่วยงานภาครัฐมากมาย เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ลดการแพร่ระบาดของ COVID-19

         สำหรับ สคร. เป็นหนึ่งในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญในฐานะหน่วยงานภาครัฐผู้ดูแลด้านการประเมินผลการดำเนินงานและกำกับดูแลผลประกอบการของ กฟผ. ซึ่งการสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันฯ ให้แก่ สคร. ครั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรของ สคร. ได้ใช้ประโยชน์ในการป้องกันและลดความเสี่ยงของการติดเชื้อ ลดการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดย กฟผ. จะมีการทยอยจัดส่งเจลอนามัย “น้ำใจ” กฟผ. ให้แก่ สคร. เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องด้วย