โครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ เครื่องที่ 1 พร้อมจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ เสริมความมั่นคงไฟฟ้าและเป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม

         เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 นายสุชีพ มีถม ผู้อำนวยการเขื่อนศรีนครินทร์ เป็นประธานในพิธีขนานเครื่องผลิตไฟฟ้า โครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนศรีนครินทร์เครื่องที่ 1 เข้าระบบครั้งแรกอย่างเป็นทางการ (Official First Synchronization) หลังจากปลดเครื่องออกจากระบบเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2563 เพื่อดำเนินงานปรับปรุงเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องที่ 1 โดยมีนายพีระ พิทักษ์ ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ เครื่องที่ 1-3 ตัวแทนบรัษัท ANDRITZ HYDRO GmbH และผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ร่วมในพิธี ณ ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า (Control Room) โรงไฟฟ้าเขื่อนศรีนครินทร์

         สำหรับแผนการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ ครั้งที่ 1 (เครื่องที่ 1-3) ภายใต้ความรับผิดชอบของฝ่ายพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำและพลังงานหมุนเวียน ดำเนินการปรับปรุงเครื่องผลิตไฟฟ้าของเขื่อนศรีนครินทร์จำนวน 3 เครื่อง โดยได้ดำเนินการปรับปรุงเครื่องที่ 3 แล้วเสร็จ ปี 2561 และ เครื่องที่ 2 แล้วเสร็จในปี 2562 สำหรับโครงการฯ เครื่องที่ 1-3 ได้ทำการรื้อถอนเครื่องผลิตไฟฟ้าเดิมและติดตั้งเครื่องผลิตไฟฟ้าใหม่ทั้งชุด พร้อมอุปกรณ์ประกอบ และระบบควบคุมต่าง ๆ ของบริษัท ANDRITZ HYDRO GmbH ประเทศออสเตรีย ขนาดกำลังผลิตเครื่องละ 120 เมกะวัตต์ รวมทั้ง 3 เครื่องมีกำลังผลิตรวมเป็น 360 เมกะวัตต์ ทั้งนี้งานปรับปรุงเครื่องผลิตไฟฟ้าดังกล่าวจะช่วยยืดอายุการใช้งานโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ทำให้มีประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าดีกว่าเดิม เนื่องจากใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และใช้ปริมาณน้ำน้อยกว่าเครื่องเดิมในการผลิตไฟฟ้าเมื่อเทียบกำลังผลิตที่เท่ากัน

         นอกจากนี้ กฟผ. มีแผนโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ เครื่องที่ 4-5 ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำรายงานการศึกษาความเหมาะสม และเตรียมการขออนุมัติโครงการ โดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องที่ 4 และ 5 เป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับ มีความสามารถสูบน้ำกลับขึ้นมากักเก็บสำรองในเขื่อนเพื่อใช้ผลิตไฟฟ้า และใช้เป็นระบบกักเก็บพลังงาน หรือ Energy Storage System (ESS) เพื่อทำให้การบริหารจัดการระบบไฟฟ้ามีประสิทธิภาพมากขึ้น สำหรับเครื่องที่ 4-5 มีขนาดกำลังผลิตเครื่องละ 180 เมกะวัตต์ เมื่อรวมกับเครื่องที่ 1-3 ที่ได้ดำเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จเดินเครื่องเข้าระบบอย่างเป็นทางการแล้ว ทำให้ปัจจุบันเขื่อนศรีนครินทร์มีกำลังการผลิตรวมถึง 720 เมกะวัตต์ ช่วยเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในภาคตะวันตกมากยิ่งขึ้น

         แผนการปรับปรุงของโครงการฯ นอกจากจะช่วยยืดอายุการใช้งานเครื่องผลิตไฟฟ้า ส่งผลให้เครื่องผลิตไฟฟ้ามีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีความพร้อมจ่ายไฟฟ้าช่วยเสริมความมั่นคงในระบบไฟฟ้าแล้ว ยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของบุคลากรของ กฟผ. ที่มีความสามารถในการซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้า ซึ่งผู้ปฏิบัติงานของ กฟผ. ได้สั่งสมความเชี่ยวชาญมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาได้เป็นจำนวนมาก