ดร.สมชาย โชคมาวิโรจน์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เข้าพบ ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนและบริหารศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เพื่อรายงานความคืบหน้าของโครงการ ERC Sandbox : TU EGAT ENERGY หรือ โครงการทดสอบนวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการพลังงาน โดยโครงการดังกล่าวมีความก้าวหน้าไปมากกว่าร้อยละ60คาดว่าจะดำเนินโครงการแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2564พร้อมเตรียมผลักดันธุรกิจใหม่ด้าน Smart Energy Solutionร่วมกับ มธ. อาทิ การพัฒนาระบบบริหารจัดการในอาคาร การพัฒนาสถานีชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า เป็นต้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับทิศทางพลังงานโลก สร้างความมั่นคงทางด้านพลังงาน อันจะเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมพลังงานของประเทศในอนาคต