กฟผ. และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมหารือแนวทางขยายผลโครงการ ERC Sandbox : TU EGAT ENERGY สู่ธุรกิจใหม่ Smart Energy Solution เพื่อพัฒนานวัตกรรมการให้บริการด้านพลังงานไฟฟ้าที่ครบวงจร อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานร่วมกันและการพัฒนาประเทศต่อไป

         ดร. สมชาย โชคมาวิโรจน์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ กฟผ. โดย ทีมงานของฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ได้เข้าพบ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เพื่อรายงานความคืบหน้าและหารือแผนต่อยอด โครงการทดสอบนวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการพลังงาน (ERC Sandbox) พร้อมนำเสนอธุรกิจใหม่ Smart Energy Solution ซึ่งขณะนี้การดำเนินโครงการดังกล่าวในส่วนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ERC Sandbox: TU EGAT ENERGY) มีความก้าวหน้าไปมากกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ โดย กฟผ. ได้มีการติดตั้ง Smart Meter และได้นำข้อมูลมาไว้ที่ศูนย์รวมข้อมูลแล้วเสร็จ รวมถึงจัดทำรายงานศึกษาโครงสร้างอัตราค่าบริการรูปแบบใหม่ ได้แก่ Net Metering และ Net Billing เรียบร้อยแล้ว ซึ่ง กฟผ. คาดว่าจะดำเนินการโครงการฯ แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2564

         ทั้งนี้ หลังจากที่ กฟผ. ดำเนินการทดสอบโครงการ ERC Sandbox: TU EGAT ENERGY แล้วเสร็จ จะร่วมกับทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศึกษาความเป็นไปได้ของการต่อยอดขยายผลโครงการฯ ต่อไป โดยภาพรวมของการดำเนินการโครงการ ERC Sandbox จะทำให้เกิดการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับทิศทางพลังงานโลก และเกิดประโยชน์ต่อต้นทุนพลังงานของประเทศในอนาคต

         นอกจากนี้ กฟผ. มีแนวความคิดที่จะร่วมมือต่อยอดธุรกิจใหม่ในด้าน Smart Energy Solution ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เช่น การพัฒนาระบบบริหารจัดการในอาคาร การพัฒนาด้านสถานีชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าสำหรับเรือไฟฟ้า และรถยนต์ไฟฟ้า รวมถึงการเปลี่ยนรถบัสโดยสารรับส่งผู้ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้เป็นรถบัสโดยสารไฟฟ้า และการนำเรือไฟฟ้ามาใช้ในการรับส่งนักศึกษา เป็นต้น

         “การส่งเสริมความร่วมมือโครงการ ERC Sandbox ร่วมกันระหว่าง กฟผ. กับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมถึงแนวทางการส่งเสริมการทำธุรกิจด้าน Smart Energy Solution ร่วมกันในอนาคต ถือเป็นนิมิตหมายอันดีในการก้าวเดินไปข้างหน้า ด้วยบทบาทใหม่ในการดำเนินธุรกิจพลังงาน ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง และธุรกิจอื่น ๆ รวมถึงเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจร่วมกัน เพื่อประโยชน์ในวงกว้างทั้งต่อองค์การ ต่อประเทศชาติและประชาชน ในการเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานตามนโยบายของภาครัฐต่อไป” ดร.สมชาย โชคมาวิโรจน์ กล่าวสรุป