กฟผ. แม่เมาะ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้ประกอบการและศึกษาดูงาน” เพื่อเพิ่มทักษะด้านการประกอบการธุรกิจให้ผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง จำนวน 23 กลุ่มอาชีพ

         เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นายนิมิตร ศรีวิกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้ประกอบการและศึกษาดูงาน” ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมของโครงการวิจัยเพิ่มทักษะด้านการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ จำนวน 23 กลุ่มอาชีพ โดยใช้นวัตกรรมแบบเปิด ที่ กฟผ. ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์–12 มีนาคม 2564 โดยมี หอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการอำเภอแม่เมาะ และจังหวัดลำปาง เข้าร่วมงาน ณ ลำปางกรีนการ์เด้น รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

         ทั้งนี้ ผู้ประกอบการในพื้นที่อำเภอแม่เมาะที่ผ่านการคัดเลือกมาแล้วทั้ง 23 ราย จะได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ การพัฒนากิจการ พัฒนาการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์ พัฒนาบรรจุภัณฑ์ พัฒนาการขาย และ การทำตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์ นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมโครงการยังจะได้ศึกษาดูงานโรงงานต้นแบบนวัตกรรมอาหารครบวงจร (Innovation Food Fabrication Pilot Plant) ณ ห้องปฏิบัติการกลาง และ NSP INNO Store ของ STeP ตลอดจนได้ร่วมกิจกรรม การสร้างสรรค์แนวคิดใหม่และแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจให้กว้างมากขึ้น ณ ศูนย์สร้างสรรค์ออกแบบ จังหวัดเชียงใหม่ (Thailand Creative & Design Center-TCDC) เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการเตรียมประกวดนำเสนอผลงาน โดยจะมีการคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีความโดดเด่น จำนวน 7 ราย เข้ารับการปรึกษาแนะนำเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ พร้อมประกวดแผนธุรกิจ ชิงโล่และเงินรางวัลรวมมูลค่า 100,000 บาท