คณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล การจัดการความรู้และนวัตกรรม

bod 2020 6 PISUT

ศาสตราจารย์พิสุทธิ์ เพียรมนกุล

ประธานกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล การจัดการความรู้และนวัตกรรม

 

SBOD 2021 SUKREE

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกรี สินธุภิญโญ

กรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล การจัดการความรู้และนวัตกรรม
SBOD 2021 CHAIWAT

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวัฒน์ อุตตมากร

กรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล การจัดการความรู้และนวัตกรรม
SBOD 2021 KUNAKORN

นายคุณากร วาณิชย์วิรุฬห์

กรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล การจัดการความรู้และนวัตกรรม
bod wg suttichai

นายสุทธิชัย จูประเสริฐพร

รองผู้ว่าการบริหาร
กรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล การจัดการความรู้และนวัตกรรม
bod wg jiraporn

น.ส.จิราพร ศิริคำ

รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์
กรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล การจัดการความรู้และนวัตกรรม
SBOD 2021 BUNDIT

นายบัณฑิต อัมพรศรีสุภาพ

ผู้ช่วยผู้ว่าการเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยตำแหน่ง
SBOD 2021 SUPHONNARTH

นางศุภนนาฏ ล้ำเลิศ

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลและคุณภาพ
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยตำแหน่ง
SBOD 2021 SOMCHAI

นายสมชาย โชคมาวิโรจน์

ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยตำแหน่ง

 

> ข้อบังคับ กฟผ. (ฉบับที่ 403) ว่าด้วย คณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล การจัดการความรู้และนวัตกรรม

> คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล การจัดการความรู้และนวัตกรรม (ค.7/2564)