เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และ นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนากำลังคนระดับช่างเทคนิคและนักเทคโนโลยี ตามหลักสูตรของ สอศ. เพื่อแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดองค์ความรู้โดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรมการผลิตและระบบส่งไฟฟ้าแก่นักศึกษาในสถานศึกษาของ สอศ. มุ่งพัฒนากำลังคนรองรับตลาดแรงงานอุตสาหกรรมผลิตและระบบส่งไฟฟ้าในอนาคต อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไป ณ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เขตดุสิต กรุงเทพฯ