เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2564 ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และคณะ ลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าการจัดทำแผนที่ทางสังคมอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ภายใต้โครงการพลังงานร่วมใจ สร้างงาน พัฒนาชุมชน (New Jobber) ที่ได้นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบันทึกข้อมูล (Digitalized Social Mapping) พร้อมรับฟังปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเชิงสังคมของประชากรอำเภอแม่เมาะ ทั้ง 44 หมู่บ้าน ในเดือนที่ผ่านมา ของกลุ่ม New Jobber ทั้งนี้ ที่ประชุมได้แบ่งประชุมกลุ่มย่อยเชิงปฏิบัติการ เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้แสดงความคิดเห็น และถกประเด็นปัญหาอุปสรรคอย่างใกล้ชิด พร้อมหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวให้ดียิ่งขึ้น ณ อาคารประชาสัมพันธ์ กฟผ. แม่เมาะ