วานนี้ (22 มีนาคม 2564) นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “น่านนคร เมืองต้นน้ำ...ต้นไฟของไทยทั้งชาติ” และให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมสถานีไฟฟ้าแรงสูงน่าน โดยมีนายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) พร้อมด้วยนายเริงชัย คงทอง รองผู้ว่าการระบบส่ง ดร.จิราพร ศิริคำ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ และคณะผู้บริหาร กฟผ. ร่วมให้การต้อนรับ เครือข่ายส่วนราชการ ผู้นำชุมชน คณะครู นักเรียน และผู้เข้าร่วมกิจกรรม สำหรับกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสื่อสารภารกิจการรักษาความมั่นคงระบบไฟฟ้า ทิศทางการพัฒนาระบบไฟฟ้าในอนาคต และโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ของ กฟผ. ในพื้นที่จังหวัดน่าน รวมถึงทิศทางความร่วมมือระหว่างจังหวัดน่าน และ กฟผ. ในอนาคต ณ สถานีไฟฟ้าแรงสูงน่าน ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

         นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวว่า จังหวัดน่าน และ กฟผ. มีความร่วมมือระหว่างกัน ทั้งภารกิจด้านความมั่นคงทางพลังงานและด้านการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำน่านมาอย่างต่อเนื่อง โดยจังหวัดน่าน ถือเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ทางพลังงานที่สำคัญของภาคเหนือ เป็นจุดเชื่อมโยงพลังงานไฟฟ้าระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) และไทย รวมทั้งระหว่างภูมิภาคอาเซียนในอนาคต อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำของลุ่มน้ำน่าน ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญและเน้นย้ำเรื่องการดูแลและอนุรักษ์ผืนป่าแห่งนี้เป็นอย่างมาก ทั้งนี้ ขอขอบคุณ กฟผ. ที่มุ่งมั่นดูแลความมั่นคงระบบไฟฟ้าของจังหวัดน่าน พัฒนาสถานีไฟฟ้าแรงสูงน่านให้มีความทันสมัยและปลอดภัยมากขึ้น รวมทั้งเป็นองค์กรที่ดำเนินโครงการปลูกป่า เพื่อพลิกฟื้นและอนุรักษ์พื้นที่ป่าต้นน้ำน่านมาอย่างต่อเนื่อง

         นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวว่า กฟผ. มุ่งมั่นดำเนินภารกิจด้านการดูแลและพัฒนาระบบไฟฟ้าของจังหวัดน่านมาอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อปี 2555 ได้ดำเนินการก่อสร้างสายส่งและขยายสถานีไฟฟ้าแรงสูงน่าน เพื่อรองรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยวในอนาคต โดยนำระบบ Gas insulated Substation หรือ GIS ซึ่งเป็นเทคโนโลยีสถานีไฟฟ้ารูปแบบใหม่เข้ามาใช้งาน ทำให้สถานีไฟฟ้าแรงสูงน่านมีระบบควบคุมและส่งจ่ายไฟฟ้าที่ปลอดภัยและทันสมัยมากขึ้น ปัจจุบันสามารถรับไฟฟ้าได้ 2 ระบบ คือ ระบบ 115 กิโลโวลต์ (kV) และระบบ 500 kV เมื่อเกิดเหตุขัดข้องในระบบส่งไฟฟ้าจะไม่ส่งผลกระทบต่อการจ่ายไฟฟ้าในพื้นที่จังหวัดน่าน รวมทั้งสามารถลดข้อจำกัดเรื่องการดับไฟฟ้าระหว่างการบำรุงรักษาสายส่งไฟฟ้าได้อีกด้วย

         “จังหวัดน่าน” ยังถือเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำของลุ่มน้ำน่าน ต้นน้ำของเขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ และมีปริมาณน้ำไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยามากที่สุด ซึ่ง กฟผ. ได้ให้ความสำคัญและมีส่วนร่วมในการรักษาผืนป่าต้นน้ำน่าน ผ่านโครงการ CSR ต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาป่าต้นน้ำน่าน โครงการปลูกป่าต้นน้ำเขื่อนสิริกิติ์ โครงการกล้าดี ด้วยแนวทางปลูกที่ท้องปลูกที่ใจ ปลูกในป่า ฯลฯ รวมระยะเวลามากกว่า 20 ปี ตั้งแต่ปี 2537 – 2563 ปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกป่ารวมทั้งหมด 105,800 ไร่

         นอกจากนี้ กฟผ. ยังได้จัดพิธีมอบทุนสนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ปลูกจิตสำนึก “ร่วมสร้างเมืองน่านน่าอยู่ คู่ป่าต้นน้ำ”ภายใต้โครงการกล้าดี ปีที่ 5 ประจำปี 2563 ให้แก่สถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดน่านที่ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการโครงการฯ รวมจำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสา โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนิโครธาราม โรงเรียนบ้านหลวง และโรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เพื่อส่งเสริมการดำเนินโครงการของแต่ละโรงเรียนให้สามารถต่อยอดและขยายผลสู่ชุมชนเพื่อความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป