กฟผ. แม่เมาะ เข้ามอบหนังสือชี้แจงต่อกลุ่มผู้นำชุมชน และผู้แทนภาคประชาชน อำเภอแม่เมาะ เพื่อแสดงความชัดเจนในการดำเนินงานของ กฟผ. แม่เมาะ กรณีมีการนำเสนอข่าวกระทรวงพลังงานเสนอสั่งหยุดเดินเครื่องโรงไฟฟ้าแม่เมาะบางหน่วย ในปี 2572 ทั้งนี้ กฟผ. ยืนยันดำเนินงานโดยมุ่งเน้นความมั่นคงทางพลังงานเป็นหลัก พร้อมเดินหน้าโครงการโรงไฟฟ้าทดแทนเครื่องที่ 8-9 ตามแผน PDP2018

         เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 นายพัฒนพงศ์ ขันทา ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ พร้อมด้วยนายประกอบ ปะระมะ หัวหน้ากองชุมชนสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เป็นผู้แทน กฟผ. แม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เข้ามอบหนังสือชี้แจง ซึ่งลงนามโดยนายพลศรี สุวิศิษฏ์อาษา รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า ทำการแทนผู้ว่าการ กฟผ. กรณีที่มีสื่อแหล่งหนึ่งเผยแพร่ข้อมูลอ้างอิงว่าในการประชุมของกระทรวงพลังงาน ได้มีการเสนอให้สั่งหยุดเดินเครื่องโรงไฟฟ้าแม่เมาะบางหน่วย ในปี 2572 เพื่อลดกำลังการผลิตและซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศทดแทน ต่อนายถนอม กุลพินิจมาลา กำนันตำบลสบป้าด ในฐานะประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอแม่เมาะ นายสมมุติ หาลือ ตัวแทนภาคประชาชน อำเภอแม่เมาะ จากที่เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา กลุ่มผู้นำชุมชน และผู้แทนภาคประชาชน อำเภอแม่เมาะได้เข้ายื่นหนังสือต่อผู้ว่าการ กฟผ. และกระทรวงพลังงาน เพื่อขอความชัดเจนต่อกรณีดังกล่าว เนื่องจากราษฎรในพื้นที่อำเภอแม่เมาะบางส่วน มีความกังวลว่าจะกระทบต่อวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ โดยเฉพาะเรื่องการจ้างงานซึ่งอาจส่งผลถึงเศรษฐกิจภาพรวม และราคาค่าไฟฟ้าที่อาจสูงขึ้นจากต้นทุนในการนำเข้า

         ทั้งนี้ กฟผ. ได้รับมอบหมายจากกระทรวงพลังงาน ให้ชี้แจงเพื่อคลายความกังวลของชุมชนอำเภอแม่เมาะ และแสดงความขอบคุณที่ชุมชนได้ร่วมแสดงความเห็นต่อการดำเนินการของ กฟผ.แม่เมาะ โดยปัจจุบัน กฟผ. ยังคงดำเนินการพัฒนาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ให้สอดคล้องตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ. 2561-2580 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 (PDP2018 Revision1) ที่กำหนดให้ปลดโรงไฟฟ้าแม่เมาะบางหน่วยผลิตออกจากระบบตามความเสื่อมสภาพและอายุการใช้งานที่มากกว่า 30 ปี ดังนั้น เพื่อให้มีกำลังผลิตไฟฟ้าที่เพียงพอในการรักษาความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในภาคเหนือ แผน PDP2018 Revision 1 จึงกำหนดให้มีการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เครื่องที่ 8-9 (MMRP2) ที่มีกำลังการผลิตติดตั้ง 660 เมกะวัตต์ และมีแผนจ่ายไฟเข้าสู่ระบบในปี 2569 ซึ่งจะสอดคล้องกับปริมาณถ่านหินลิกไนต์ที่เหลืออยู่เพียงพอสำหรับผลิตไฟฟ้าได้อีก 25 ปี ปัจจุบันโครงการโรงไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทนเครื่องที่ 8-9 อยู่ระหว่างการพิจารณาร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) โดยคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ทั้งนี้ หลังจากรายงาน EHIA ได้รับความเห็นชอบจาก คชก. แล้ว จะมีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นขึ้นอีก 1 ครั้ง ราวกลางปี 2564 โดยคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ก่อนนำข้อคิดเห็นเพิ่มเติมที่ได้ ไปประกอบรายงานฯ ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการต่อไป

         อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ไฟฟ้าในปัจจุบันที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งกระทบต่อภาคเศรษฐกิจของประเทศและทั่วโลก ทำให้การใช้ไฟฟ้าของประเทศลดต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งกระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนกำลังผลิตไฟฟ้าใหม่ ให้สอดคล้องตามสถานการณ์ด้านพลังงาน และสอดรับกับแนวโน้มของโลกที่เน้นพึ่งพาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด ทั้งนี้ หากได้รับการอนุมัติโครงการ กฟผ. มีความพร้อมในการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทนเครื่องที่ 8-9 ทันที