หลักธรรมาภิบาล กฟผ.

 

|| Infographics หลักธรรมาภิบาล || วีดิทัศน์หลักธรรมาภิบาล ||

 

Infographics หลักธรรมาภิบาล

 

  

Top

 

วีดิทัศน์หลักธรรมาภิบาล

  

>> ธรรมาภิบาล กฟผ. <<

   
   

>> หลักนิติธรรม <<

>> หลักคุณธรรม <<

   
   

>> หลักความโปร่งใส <<

>> หลักการมีส่วนร่วม <<

   
   

>> หลักความรับผิดชอบ <<

>> หลักความคุ้มค่า <<

 

Top