Banner CG

บุคคลต้นแบบที่มีการปฏิบัติสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล

        กฟผ. มุ่งมั่นให้มีการบริหารองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อสร้างมูลค่าให้แก่องค์การในระยะยาวอย่างยั่งยืน สร้างภาพลักษณ์ที่ดี และมีความน่าเชื่อถือขององค์การจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม จึงจัดให้มีการคัดเลือกบุคคลต้นแบบที่มีการปฏิบัติสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

          เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล

          เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ที่ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลได้รับการยกย่องเป็นบุคคลตัวอย่าง

          เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านธรรมาภิบาลของบุคคลต้นแบบฯ และถ่ายทอดสู่ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ

        ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นบุคคลต้นแบบที่มีการปฏิบัติสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบันมีรายชื่อ ดังต่อไปนี้

 

|| บุคคลต้นแบบฯ 2564 || บุคคลต้นแบบฯ 2563 || บุคคลต้นแบบฯ 2562 || บุคคลต้นแบบฯ 2561 ||

|| บุคคลต้นแบบฯ 2560 || บุคคลต้นแบบฯ 2559 || บุคคลต้นแบบฯ 2558 ||

|| บุคคลต้นแบบฯ 2557 || บุคคลต้นแบบฯ 2556 || บุคคลต้นแบบฯ 2555 ||

 

 บุคคลต้นแบบฯ ประจำปี 2564

person 2564

>> ประกาศ กฟผ. ที่ 6/2564 <<

Top

 

 บุคคลต้นแบบฯ ประจำปี 2563

person 2563

>> ประกาศ กฟผ. ที่ 21/2563 <<

Top

 

 บุคคลต้นแบบฯ ประจำปี 2562

>> ประกาศ กฟผ. ที่ 17/2562 <<

Top

 

 บุคคลต้นแบบฯ ประจำปี 2561

>> ประกาศ กฟผ. ที่ 12/2561 <<

Top

 

 บุคคลต้นแบบฯ ประจำปี 2560

>> ประกาศ กฟผ. ที่ 17/2560 <<

Top

 

 บุคคลต้นแบบฯ ประจำปี 2559

>> ประกาศ กฟผ. ที่ 10/2559 <<

Top

 

 บุคคลต้นแบบฯ ประจำปี 2558

>> ประกาศ กฟผ. ที่ 10/2558 <<

Top

 

 บุคคลต้นแบบฯ ประจำปี 2557

>> ประกาศ กฟผ. ที่ 6/2558 <<

Top

 

 บุคคลต้นแบบฯ ประจำปี 2556

>> ประกาศ กฟผ. ที่ 11/2557 <<

Top

 

 บุคคลต้นแบบฯ ประจำปี 2555

>> ประกาศ กฟผ. ที่ 10/2556 <<

Top