ส่งมอบศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. แม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่าง ฝ่ายออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง และ เขื่อนภูมิพล โดยหวังให้เป็นแหล่งเรียนรู้ภารกิจ กฟผ. และนวัตกรรมด้านการผลิตไฟฟ้าแก่ประชาชน

         เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 นางสาวนพวรรณ กาญจนะวรรณ ผู้ช่วยผู้ว่าการจัดซื้อจัดจ้างและบริการ เป็นประธาน ในพิธีส่งมอบศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. แม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายวิรัช อุดมพงศ์ลักขณา ผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง ส่งมอบให้กับ นายวรพจน์ วรพงษ์ ผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล เพื่อนำไปบริหารจัดการต่อไป โดยมีผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. เข้าร่วมในพิธี ณ สถานีพลังงานแสงอาทิตย์สันกำแพง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ คณะผู้บริหารได้เข้าเยี่ยมชมสื่อจัดแสดงภายในศูนย์การเรียนรู้ฯ ด้วย

         นายวิรัช อุดมพงศ์ลักขณา กล่าวว่า ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. แม่ออน แห่งนี้ เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 แล้วเสร็จเมื่อ 2 มีนาคม 2564 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว มีพื้นที่รวม 926 ตารางเมตร โดยแบ่งเป็นส่วนสื่อจัดแสดง 376 ตารางเมตร ภายใต้แนวคิดจุดประกายแห่งการเรียนรู้ “Light Up Your Life” ซึ่งศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. แม่ออน เปรียบเสมือนตัวแทน กฟผ. ในการถ่ายทอดความรู้และนวัตกรรมด้านการผลิตไฟฟ้าแก่ประชาชนโดยทั่วไป อันจะทำให้เกิดความเข้าใจในภารกิจ กฟผ. ที่นอกจากด้านการผลิตไฟฟ้าแล้ว ยังมุ่งมั่นส่งเสริมความรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและมีสุขอย่างยั่งยืน

         ภายในศูนย์การเรียนรู้ แบ่งเป็น 4 โซน ได้แก่ โซนแรก แสงสว่างสู่โลก (Light Up the World) เรียนรู้การกำเนิดไฟฟ้า ครั้งแรกของโลกจากจุดเริ่มต้นสู่การค้นพบไฟฟ้า สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และพัฒนาการของไฟฟ้าในปัจจุบัน โซนที่สอง พลังงาน เพื่อชีวิตที่ดีกว่า (Electric Power for a Batter Life) ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นและพัฒนาการของกิจกรรมไฟฟ้าในประเทศไทย สู่แนวคิด “นวัตกรรมไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่า” โซนที่สาม นวัตกรรมเพื่อชีวิตที่ดีกว่า (Innovation for a Better Life) เรียนรู้เรื่องราว การผลิตไฟฟ้าพลังงานรูปแบบต่าง ๆ ที่นำมาใช้ในการผลิตไฟฟ้า และนวัตกรรมการผลิตไฟฟ้าในยุคปัจจุบัน ทั้งจากทั่วโลกและ ประเทศไทย รวมไปถึงการต่อยอดนวัตกรรมไฟฟ้าที่นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน โซนที่สี่ จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ (Light Up Your Creativity) ต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้และสร้างนวัตกรรมง่าย ๆ ด้วยตนเอง เพื่อเป็นแนวทางในการ พัฒนาชุมชนแม่ออน โดยมีน้อง Sunny เป็นมาสคอตประจำศูนย์การเรียนรู้ฯ เปรียบเสมือนตัวแทนของแสงอาทิตย์

         สำหรับศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. แม่ออน ตั้งอยู่บริเวณสถานีพลังงานแสงอาทิตย์สันกำแพง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นแบบต่อเข้าระบบ (Grid-Connected) แห่งที่ 3 ในประเทศไทย และเป็นสถานีพลังงานแสงอาทิตย์ที่ต่อเข้ากับระบบ แห่งแรกในภาคเหนือ เปิดทำการทุกวันอังคาร-วันอาทิตย์ ในระหว่างเวลา 09.00–16.00 น. (หยุดทุกวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) และสามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ได้ที่ เฟซบุ๊ก: ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. แม่ออน