เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 นายฉัตรชัย มาวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำและพลังงานหมุนเวียน พร้อมด้วยนายชนินทร์ สาลีฉันท์ หัวหน้าโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิรินธร (หก-ทน.) นายธานน จีนปาน วิศวกรระดับ 9 กองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร และประธานคณะอนุกรรมการ Commissioning พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานโครงการ หก-ทน. และบริษัท บีกริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) คู่สัญญา ร่วมให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน นำโดยนายใจเพชร แก้วโภคา วิศวกรชำนาญการ ในการตรวจสอบความคืบหน้าระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าของโครงการฯ เพื่อประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุม (พค.2)

         ทั้งนี้ ได้จัดให้มีการตรวจสถานประกอบกิจการแบบออนไลน์ โดยมีผู้ปฏิบัติงานโครงการฯ ประจำอยู่ ณ จุดตรวจต่าง ๆ ทั้ง 7 จุด ประกอบด้วย จุดการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ลอยน้ำ จุดอินเวอร์เตอร์ จุดหม้อแปลง จุดการประกอบ Floating Pontoon จุดอุปกรณ์ในอาคารสวิตช์เกียร์ จุดระบบสายส่ง 22 kV และจุดอุปกรณ์ในห้องควบคุมโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิรินธร เพื่อถ่ายทอดสด ทางระบบ Zoom ผ่านโทรศัพท์มือถือเข้ามายังห้องประชุมแบบออนไลน์ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของภาครัฐและจังหวัดอุบลราชธานี โดยมิให้ส่งผลกระทบต่อแผนการดำเนินงานของโครงการฯ