เมื่อระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2564 นายมาโนช ชูชาติวรรณกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ นายประจวบ ดอนคำมูล ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ และนายพัฒนพงศ์ ขันทา ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. แม่เมาะ เป็นผู้แทน กฟผ. มอบงบประมาณเพิ่มเติมในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวม 1,100,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาท) พร้อมน้ำดื่ม และถุงกำลังใจ กฟผ. แก่ 6 โรงพยาบาลในจังหวัดลำปาง ได้แก่ 1. โรงพยาบาลงาว โดยมี นายแพทย์กฤษฎิ์ ทองบรรจบ นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลงาว รับมอบ 2. โรงพยาบาลแม่ทะ โดยมี นายแพทย์นวรัตน์ วนาพันธพรกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ทะ รับมอบ 3. โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง โดยมี นายแพทย์วีรวัต อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง รับมอบ 4. โรงพยาบาลสบปราบ โดยมี แพทย์หญิง สุภาพรรณ ชุณหการกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสบปราบ รับมอบ 5. โรงพยาบาลเวชชารักษ์ลำปาง โดยมี นายแพทย์ดลสุข พงษ์นิกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชชารักษ์ลำปาง รับมอบ และ 6. โรงพยาบาลแจ้ห่ม โดยมี แพทย์หญิงพิมพ์วิไล วรรณารักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแจ้ห่ม รับมอบ

         ทั้งนี้ กฟผ. และบริษัทในกลุ่ม กฟผ. ได้แก่ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) และบริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ระดมงบประมาณ 81 ล้านบาท เพื่อร่วมบริจาคให้กับโรงพยาบาลต่าง ๆ ครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ โดยในส่วนของจังหวัดลำปางได้มอบงบประมาณไปแล้วรวมทั้งหมด 2.9 ล้านบาท แก่ 10 โรงพยาบาลในจังหวัด สำหรับนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ หวังให้ทีมแพทย์ทำงานได้อย่างคล่องตัว และมีความปลอดภัย โดย กฟผ. ได้ประสานตรงไปยังโรงพยาบาล เพื่อสำรวจความต้องการอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นต้องใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 เพื่อให้ความช่วยเหลือเป็นไปด้วยความรวดเร็วและครอบคลุมทุกพื้นที่