“ผึ้ง” เป็นสัตว์มหัศจรรย์ขนาดจิ๋วที่มนุษย์พึ่งพาและใช้ประโยชน์มาอย่างยาวนาน ว่ากันว่า น้ำผึ้ง เป็นสารให้ความหวานชนิดแรก ๆ จากธรรมชาติที่มนุษย์ใช้เป็นอาหารก่อนที่จะมีการใช้น้ำตาล มีสรรพคุณทางยาในการช่วยสมานแผล ฆ่าเชื้อโรค บำรุงความงาม และช่วยบำรุงกำลังอีกด้วย

          ในประเทศไทย พบว่า มีผึ้งที่เกษตรกรนิยมเลี้ยงอยู่ 2 ชนิด คือ ผึ้งโพรงฝรั่ง และผึ้งโพรงไทย ซึ่งเป็นผึ้งพื้นเมืองพบมากในแถบจังหวัดทางภาคใต้ วันนี้เอนจี้จะพาไปทำความรู้จักกับผลิตภัณฑ์จากผึ้งโพรงไทย โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ผึ้งโพรงไทยธรรมชาติภายใต้ตราสินค้า “รักแรกพบ” ซึ่งถูกเลี้ยงและพัฒนาโดยเกษตรกรชุมชนบ้านไทรห้อง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ชุมชนใกล้แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูงในพื้นที่โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคใต้ตอนล่างเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า (TILS) ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าของภาคใต้ในระยะยาว รองรับการเชื่อมต่อโรงไฟฟ้าหลักและโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนตามนโยบายภาครัฐ รองรับปัญหาขัดข้อง หรือการหยุดซ่อมบำรุงท่อก๊าซธรรมชาติประจำปี รวมทั้งรองรับระบบโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียน (APG) และการรับซื้อ-ขายไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยบางส่วนของสายส่งได้พาดผ่านพื้นที่ชุมชนบ้านไทรห้อง ตำบลควนกรด อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช นั่นเองครับ

          ชาวบ้านไทรห้องส่วนใหญ่นิยมเลี้ยงผึ้งโพรงไทยไว้ตามบ้าน โดยจะสร้างรังผึ้งจำลองไว้ที่บ้าน บ้านละ 2-3 รัง หรือมากกว่านั้น ต่างคนต่างเก็บขาย ทำให้มีไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด ระหว่างการเดินทางไปเสาะหาข้อมูลความเป็นมาของ “รักแรกพบ” ที่นครศรีธรรมราช เอนจี้ได้พบกับพี่แหลม เสกสรร โสทธยาสัย หัวหน้าหมวดประชาสัมพันธ์หน่วยบริหารงานโครงการ โครงการก่อสร้างระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรับไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าเอกชนของ กฟผ. ผู้ที่จะมาเล่าเรื่องราวของรักแรกพบ ณ บ้านไทรห้องให้ทุกคนฟังกันครับ

          พี่แหลม เล่าความเป็นมาของ “รักแรกพบ” ให้เอนจี้ฟังว่า หลังจากที่ กฟผ. ลงพื้นที่สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการก่อสร้างสายส่งของโครงการ TILS ในพื้นที่ชุมชนบ้านไทรห้อง ซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญของ กฟผ. ก่อนที่จะเริ่มโครงการก่อสร้างระบบส่งในพื้นที่ต่าง ๆ โดยพี่ ๆ เจ้าหน้าที่จะเข้าไปพูดคุยสอบถามผู้นำชุมชนและชาวบ้านว่า ชุมชนมีความต้องการให้ กฟผ. สนับสนุนหรือช่วยเหลืออะไรบ้าง เพราะเป้าหมายหลักของ กฟผ. ที่ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบผลิตและส่งไฟฟ้า คือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยรอบให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน กฟผ. ไปอยู่ที่ไหน ชุมชนโดยรอบก็จะต้องอยู่ดีมีความสุขยิ่งขึ้น จึงได้มีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของชุมชนบ้านไทรห้อง จนได้ข้อสรุปว่า ชุมชนต้องการให้ กฟผ. ช่วยสนับสนุนองค์ความรู้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้งโพรงไทยธรรมชาติ และสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน และผู้ที่สนใจ รวมทั้งใช้เป็นสถานที่จัดจำหน่ายสินค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ ภายใต้โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างศักยภาพชุมชนในพื้นที่โครงการ TILS ของ กฟผ. นั่นเองครับ

          หลังจากนั้น กฟผ. ได้เริ่มเข้าไปสนับสนุนและส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้งให้แก่ชุมชน โดยได้นำสมาชิกวิสาหกิจฯ เดินทางไปศึกษาดูงานและอบรมด้านการแปรรูปสินค้าจากผึ้ง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ จากเดิมที่จำหน่ายเฉพาะน้ำผึ้งบริสุทธิ์ในรูปแบบการกรอกใส่ขวดแก้ว ปัจจุบันได้ริเริ่มและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากผึ้งออกมาได้หลากหลายประเภท ภายใต้ตราสินค้า “รักแรกพบ” ได้แก่ สบู่น้ำผึ้ง โลชั่นน้ำผึ้ง ยาหม่องสมุนไพรจากขี้ผึ้ง และจำหน่ายขี้ผึ้งธรรมชาติเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเครื่องสำอาง เป็นต้น รวมทั้งยังได้ส่งเสริมด้านการตลาดและการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความสวยงาม และน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

          ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ “รักแรกพบ” ได้ผ่านการรับรองจากองค์การอาหารและยา (อย.) ได้รับเครื่องหมายฮาลาล และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) เรียบร้อยแล้ว ช่วยสร้างความมั่นใจว่า สินค้ามีคุณภาพ สะอาด และถูกหลักอนามัย ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่น้ำผึ้งโพรงไทยบ้านไทรห้อง รวมทั้งส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิกวิสาหกิจฯ และชาวบ้านในชุมชนบ้านไทรห้องได้เป็นอย่างดี เอนจี้มีโอกาสไปเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ มาแล้ว นอกจากจะได้เรียนรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ แล้ว ยังได้ไปชมวิธีการเลี้ยงผึ้งโพรงไทยและการเก็บน้ำผึ้งของชุมชนอีกด้วยครับ บอกได้คำเดียวว่า เอนจี้ก็เผลอตกหลุมรักทันทีตั้งแต่แรกพบเลยหล่ะครับ

          “รักแรกพบ” ถูกตั้งขึ้นตามชื่อของต้นรักแรกพบ แหล่งอาหารหลักของผึ้งโพรงไทยชุมชนบ้านไทรห้อง โดย กฟผ. และชาวบ้านได้ร่วมกันนำต้นรักแรกพบมาปลูกไว้โดยรอบศูนย์การเรียนรู้ฯ และแจกจ่ายให้สมาชิกวิสาหกิจฯ นำไปปลูกภายในชุมชน เพื่อให้เหล่าผึ้งโพรงไทยออกไปหาอาหารและดูดน้ำหวานจากเกสรดอกรักแรกพบมาสะสมไว้เป็นอาหารให้แก่ตัวอ่อนภายในรังผึ้ง ซึ่งต้นรักแรกพบจะนิยมปลูกกันในหมู่คนเลี้ยงผึ้งและชันโรง เพราะปลูกง่าย โตไว ชอบแดด ทนแล้ง ออกดอกเร็วและออกตลอดทั้งปี ที่สำคัญมีน้ำหวานและเกสรเยอะมาก จึงเหมาะเป็นแหล่งอาหารของผึ้งและชันโรงได้อย่างดีเยี่ยม ที่สำคัญจากการศึกษาพบว่า น้ำผึ้งที่ได้จากเกสรดอกรักแรกพบ จะมีคุณภาพสูง ใส ไม่ตกตะกอน และมีรสชาติหวานอมเปรี้ยวอย่างเป็นเอกลักษณ์ เพราะน้ำผึ้งแต่ละแห่งจะมีกลิ่นและลักษณะทางกายภาพที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับน้ำหวานของดอกไม้ที่ผึ้งเก็บมาสะสมเป็นอาหารนั่นเอง

          ผู้ใหญ่สมใจ รัตนบุรี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านไทรห้อง ในฐานะประธานวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงผึ้งโพรงไทยธรรมชาติบ้านไทรห้อง และสมาชิกวิสาหกิจชุมชนฯ เล่าให้เอ็นจี้ฟังว่า “การเลี้ยงผึ้งโพรงไทยไม่ได้เป็นเพียงวิถีชีวิตและงานอดิเรกที่ช่วยสร้างรายได้เสริมให้แก่สมาชิกและชุมชนไทรห้องเหมือนในอดีตแล้ว วันนี้ทุกคนมีเป้าหมายและมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ผึ้งโพรงไทยธรรมชาติของดีจากบ้านเกิดของเราอย่างเต็มที่ เพราะรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ “รักแรกพบ” เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็นรายได้หลักของครอบครัวแล้ว ขอขอบคุณ กฟผ. ที่เข้ามาร่วมพัฒนาองค์ความรู้และช่วยสนับสนุนให้เกิดศูนย์การเรียนชุมชนผึ้งร่มไทร ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จไปกว่าร้อยละ 90 แล้ว โดยจะมีกำหนดการจัดพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ฯ อย่างเป็นทางการ ภายใต้ธีม น้ำผึ้งรักแรกพบ ต่อไป”

          ผลิตภัณฑ์ “รักแรกพบ” คือ ความลงตัวที่ “ใช่” สะท้อนให้เห็นถึงการผสมผสานระหว่างวิถีชีวิตดั้งเดิมและการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการอยู่การกินรูปแบบใหม่ให้ทันสมัยเข้ากับวิถีชีวิตในปัจจุบัน กฟผ. เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่มีโอกาสเข้ามาร่วมกับชุมชนบ้านไทรห้อง พัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่า และยกระดับผลิตภัณฑ์จากผึ้งโพรงไทยธรรมชาติ ภูมิปัญญาดั้งเดิมของชุมชน ... ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยรอบในพื้นที่โครงการพัฒนาระบบผลิตและส่งไฟฟ้าของ กฟผ. ให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ในช่วงวิกฤต COVID-19 หลายท่านกักตัวอยู่บ้านเพื่อชาติ เอนจี้ขอแนะนำช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ “รักแรกพบ” ทางออนไลน์ได้ที่ https://www.facebook.com/Phuengromsai LINE ADD : @PhuengRomsaishop หรือโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 09 4793 2282 มาช่วยกันอุดหนุนผลิตภัณฑ์ “รักแรกพบ” กันนะครับ