กฟผ. มอบน้ำดื่ม และอุปกรณ์ป้องกันทางการแพทย์ แก่ศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่และควบคุมการแพร่ระบาดของโรค

         วานนี้ 16 มิถุนายน 2564 นางสาวนพวรรณ กาญจนะวรรณ ผู้ช่วยผู้ว่าการจัดซื้อจัดจ้างและบริการ พร้อมด้วยนางจารุณี ดวงมณฑา ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และ ทพ.อาทิตย์ อุดมศักดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์และอนามัย เป็นผู้แทน กฟผ. มอบน้ำดื่ม “น้ำใจ” กฟผ. จำนวน 6,000 ขวด สำหรับให้ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้มีน้ำดื่มอย่างเพียงพอ เพื่อลดผลข้างเคียงของวัคซีนตามคำแนะนำของแพทย์ พร้อมมอบอุปกรณ์ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ โรคโควิด-19 ประกอบด้วย เจลแอลกอฮอล์ ขนาด 450 มิลลิลิตร จำนวน 120 ขวด เจลแอลกอฮอล์ ขนาด 5 ลิตร จำนวน 5 แกลลอน ถุงมือทางการแพทย์ จำนวน 40,000 ชิ้น และหมวกทางการแพทย์ จำนวน 1,000 ชิ้น โดยมี ผศ.น.สพ.ดร.เสรี กุญแจนาค รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19 อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

         ผศ.น.สพ.ดร.เสรี กุญแจนาค รองอธิการบดีฯ กล่าวว่า ศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19 ได้รับการสนับสนุนจากหลากหลายหน่วยงาน รวมถึง กฟผ. ที่ได้มามอบน้ำดื่มและอุปกรณ์ป้องกันทางการแพทย์ในครั้งนี้ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ที่มารับการฉีดวัคซีนและเจ้าหน้าที่มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ขอขอบคุณ กฟผ. ที่สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของศูนย์ฯ ให้มีความเข้มแข็ง สร้างความเชื่อมั่นต่อเจ้าหน้าที่และผู้ที่มารับการฉีดวัคซีนจำนวนกว่า 120,000 คน ตลอดทั้งปี 2564

         สำหรับศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19 ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยการสนับสนุนของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และกรุงเทพมหานคร ได้ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่นิสิตนักศึกษา หน่วยงานรัฐ และประชาชนทั่วไป ตั้งแต่เดือนมิถุนายนจนถึงเดือนธันวาคม 2564 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย