เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดการสัมมนาออนไลน์ RAC NAMA Project Closing Webinar เพื่อชูความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น หรือ RAC NAMA ซึ่งได้เริ่มดำเนินโครงการมาตั้งแต่เดือน เมษายน 2559 และจะสิ้นสุดโครงการในเดือนกรกฎาคม 2564 นี้

         ผลสำเร็จโครงการ RAC NAMA จะเห็นได้จากการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการภายในประเทศ จำนวน 10 ราย หันมาผลิตอุปกรณ์การทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น โดยใช้สารทำความเย็นธรรมชาติหรือ Natural Refrigerant ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีค่าศักยภาพการทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน (ODP) เท่ากับศูนย์ จึงไม่ทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน นอกจากนี้ยังมีค่าศักยภาพในการทำให้เกิดภาวะโลกร้อน (GWP) ที่ต่ำมาก ซึ่งปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์กว่า 150,000 เครื่องออกสู่ตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ คิดเป็นปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกกว่า 350,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO2eq) นอกจากนี้ โครงการ RAC NAMA ได้พัฒนาหลักสูตรและจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมจำนวน 8 แห่งทั่วประเทศ เพื่อฝึกอบรมการใช้สารทำความเย็นที่ติดไฟได้อย่างปลอดภัย โดยมีครูช่างและหัวหน้าช่าง 222 คน ที่ผ่านการฝึกอบรมและนำความรู้ไปถ่ายทอดในหน่วยงานและบริษัท รวมทั้งมีการปรับปรุงห้องทดสอบผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับการทดสอบผลิตภัณฑ์ที่ใช้สารทำความเย็นธรรมชาติที่จะเข้าสู่ตลาดในอนาคต

         ดร. รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการ สผ. กล่าวว่า “ปัจจุบันสัดส่วนการใช้ไฟฟ้าของภาคระบบปรับอากาศและการทำความเย็นอยู่ที่ประมาณร้อยละ 50 และยังเป็นภาคส่วนที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณสูง การปรับปรุงเทคโนโลยีจึงเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยลดภาวะโลกร้อน และผลักดันให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกที่ได้แสดงเจตจำนงผ่านข้อเสนอการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด (NDC) โดยโครงการ RAC NAMA มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมเทคโนโลยีการทำความเย็นที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ที่ผสมผสานรูปแบบการสร้างโอกาสทางธุรกิจ การวิจัยและพัฒนา การถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ ร่วมกับการจัดการปัญหาทางสิ่งแวดล้อม ถือเป็นการดำเนินกิจกรรมที่สำคัญที่สุดในภาคส่วนการทำความเย็นของประเทศ และสนับสนุนการบรรลุเป้าหมาย NDC ที่ได้กล่าวข้างต้น จึงขอขอบคุณกองทุน NAMA Facility ผ่านรัฐบาลแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและสหราชอาณาจักร ที่ได้สนับสนุนเงินทุนสำหรับโครงการ RAC NAMA และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ร่วมกันดำเนินการปกป้องสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมด้วยกันต่อไป”

         ดร. ฟิลิปป์ พิชเกอะ ผู้อำนวยการโครงการ RAC NAMA องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) กล่าวว่า “โครงการ RAC NAMA มุ่งเน้นการดำเนินงานทั้งเชิงนโยบาย เทคนิค และการเงิน โดยพิจารณาครอบคลุมด้านอุปสงค์ อุปทาน และร่วมมืออย่างต่อเนื่องกับภาคส่วนอุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็น ตลอดจนกลุ่มผู้ใช้ภาคธุรกิจ ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา เราได้ดำเนินงานร่วมกับกระทรวงและหน่วยงานต่างๆ ที่รับผิดชอบในการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติที่ดีและเป็นสากล การปรับปรุงฉลากประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การจัดตั้งระบบการวัดผล การรายงานผล และการทวนสอบ (MRV) เพื่อให้ประเทศไทยสามารถรายงานผลตามกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) และสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ผลิต ผลสำเร็จทั้งหมดโดยเฉพาะการเติบโตของภาคีที่เปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยีการทำความเย็นสีเขียวในประเทศไทยนั้น ต้องอาศัยความพยายามในการดำเนินการอย่างยิ่งยวด จึงขอใช้โอกาสอันดีนี้ในการขอบคุณภาคส่วนต่างๆ ที่ได้ร่วมมือกันทำให้เทคโนโลยีการทำความเย็นสีเขียวเกิดขึ้นและโครงการ RAC NAMA สำเร็จลุล่วง”

         คุณสมใจ บุนนาค ผู้อำนวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ กฟผ. กล่าวว่า “ตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา กฟผ. ได้ทำหน้าที่บริหารจัดการกองทุน RAC NAMA จำนวน 8.3 ล้านยูโร (ประมาณ 300 ล้านบาท) ในนามของรัฐบาลไทย ซึ่งเครื่องมือทางการเงินที่เกี่ยวข้องได้ถูกนำมาปรับใช้ทั้งห่วงโซ่อุปสงค์ อุปทาน และภาคบริการในการสนับสนุนให้ผู้ผลิตหันมาผลิตอุปกรณ์ทำความเย็นที่ใช้สารทำความเย็นธรรมชาติ ส่งเสริมความต้องการของผู้ใช้ พัฒนาศักยภาพของช่างเทคนิค รวมถึงเตรียมความพร้อมห้องทดสอบผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมเพื่อรองรับความต้องการในระยะยาว”

         “กฟผ. ภูมิใจที่ได้ร่วมริเริ่มโครงการที่เกี่ยวข้องกับการเงินเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Finance) และสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้เทคโนโลยีการทำความเย็นสีเขียว ในอนาคตข้างหน้า กฟผ. จะนำความสำเร็จ ประสบการณ์และองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดการกองทุน RAC NAMA ไปใช้ในการบริหารจัดการกองทุนนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมทำความเย็น (Cooling Innovation Fund: CIF) ที่จะอยู่ภายใต้การกำกับของ กฟผ. เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมที่ยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงตลาดไปสู่เทคโนโลยีการทำความเย็นที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ ผ่านสารทำความเย็นธรรมชาติ โดยกองทุน CIF มีเงินทุนรวมประมาณ 180 ล้านบาท และคาดว่าจะเริ่มออกมาตรการสนับสนุนในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปีนี้ กฟผ. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมืออันดีกับทุกหน่วยงาน ณ ที่นี้ต่อไป”