สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้รับรองให้ กฟผ. เป็นศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ กฟผ. สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขางานระบบผลิตไฟฟ้า โดยมีอาชีพที่ได้รับการขึ้นทะเบียนในเบื้องต้น จำนวน 17 อาชีพ 18 ระดับคุณวุฒิ เพื่อให้บริการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงานด้านระบบผลิตไฟฟ้าทั้งในภาครัฐและเอกชน ว่าสามารถปฏิบัติงานได้สอดคล้องตามมาตรฐานอาชีพ รวมถึงผู้สำเร็จการศึกษาในสาขา ที่เกี่ยวข้อง ยกระดับความสามารถบุคลากรของ กฟผ. และกำลังคนของประเทศ เพื่อมุ่งสู่มาตรฐานอาชีพที่เป็นสากล โดย กฟผ. พร้อมให้บริการประเมินและรับรองได้ภายในเดือนสิงหาคมนี้

         นางศุภนนาฏ ล้ำเลิศ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลและคุณภาพ เปิดเผยว่า กฟผ. ได้เล็งเห็นความจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรที่ทำงานเกี่ยวข้องกับงานผลิตไฟฟ้าให้ได้มาตรฐาน โดยมาตรฐานอาชีพเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยยกระดับความสามารถบุคลากรของ กฟผ. อย่างเป็นระบบ รวมถึงกำลังคนของประเทศ เพื่อพัฒนาความเจริญก้าวหน้าในสายอาชีพอย่างมีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ มุ่งสู่มาตรฐานอาชีพที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล สนองความต้องการทั้งภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรมของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ การดำเนินงานที่ผ่านมา กฟผ. ได้เป็นกลไกหลัก ในการขับเคลื่อนให้เกิดมาตรฐานอาชีพของผู้ปฏิบัติงานในโรงไฟฟ้า จึงได้มีการประสานไปยังสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (สคช.) เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรฐานวิชาชีพด้านเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า และด้านระบบส่งจ่ายกระแสไฟฟ้า สำหรับ ใช้เป็นมาตรฐานของประเทศ พร้อมทั้งส่งผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมเป็นคณะทำงานจัดทำมาตรฐานอาชีพ สาขาพลังงานและพลังงานทดแทน ในสาขางานระบบผลิตไฟฟ้า ร่วมกับ สคช. และคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วทั้งสิ้น 17 อาชีพ 30 ระดับคุณวุฒิ

         นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการต่อเนื่องในการขอจัดตั้งให้ กฟผ. เป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ เพื่อให้บริการรับรองสมรรถนะบุคลากรสาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน ซึ่งเมื่อเร็ว ๆ นี้ สคช. ได้ให้การรับรอง กฟผ. เป็นศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ กฟผ. (Professional Certification Center–EGAT) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยศูนย์รับรองสมรรถนะฯ จะตั้งอยู่ที่ชั้น 15 อาคาร ท.101 สำนักงานใหญ่ กฟผ. จ.นนทบุรี ซึ่งในงานประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ จะมีศูนย์ประเมินสมรรถนะฯ กระจายอยู่ 4 แห่ง เพื่อรองรับการประเมินบุคลากรในสายงานผลิตไฟฟ้า ได้แก่ ศูนย์ประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (บางกรวย) สำนักงานใหญ่ กฟผ. จ.นนทบุรี ศูนย์ประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (ไทรน้อย) จ.นนทบุรี ศูนย์ประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (บางปะกง) จ.ฉะเชิงเทรา และศูนย์ประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (แม่เมาะ) จ.ลำปาง ซึ่งจะสามารถให้บริการประเมินและรับรองสมรรถนะบุคลากรสาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทนได้พร้อมกันภายในเดือนสิงหาคมนี้ โดยเบื้องต้นจะให้บริการประเมินและรับรองใน 17 อาชีพ 18 ระดับคุณวุฒิ ดังนี้

         1) อาชีพผู้ปฏิบัติงานเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า 2) อาชีพผู้ปฏิบัติงานเดินเครื่องโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 3) อาชีพผู้ปฏิบัติงานเดินเครื่องโรงไฟฟ้าพลังความร้อน 4) อาชีพผู้ปฏิบัติงานควบคุมและตรวจสอบประสิทธิภาพโรงไฟฟ้า 5) อาชีพผู้ปฏิบัติงานวางแผนการผลิตและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า 6) อาชีพผู้ปฏิบัติงานบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องกลโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 7) อาชีพผู้ปฏิบัติงานบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องกลโรงไฟฟ้าพลังความร้อน 8) อาชีพผู้ปฏิบัติงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงไฟฟ้า9) อาชีพผู้ปฏิบัติงานเคมีโรงไฟฟ้า 10) อาชีพผู้ปฏิบัติงานบำรุงรักษากังหันแก๊ส 11) อาชีพผู้ปฏิบัติงานบำรุงรักษาหม้อไอน้ำ 12) อาชีพผู้ปฏิบัติงานบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 13) อาชีพผู้ปฏิบัติงานบำรุงรักษามอเตอร์ไฟฟ้า 14) อาชีพผู้ปฏิบัติงานบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง 15) อาชีพผู้ปฏิบัติงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ตัดตอนทางไฟฟ้า 16) อาชีพผู้ปฏิบัติงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ควบคุมและเครื่องมือวัดโรงไฟฟ้า 17) อาชีพผู้ปฏิบัติงานบำรุงรักษากังหันไอน้ำ

         พร้อมกันนี้ กฟผ. จะขยายขีดความสามารถในการให้บริการครอบคลุมอาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านพลังงาน ซึ่ง กฟผ. มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ รวมทั้งดำเนินการต่อในกระบวนการขอการรับรองให้ กฟผ. ได้เป็นองค์กรรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานสากล: ISO/IEC 17024 ทั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าสู่กระบวนการประเมินซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ ระบบผลิตไฟฟ้าทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้ปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้สำเร็จการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ มีประสบการณ์ตามที่กำหนด อาทิ นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากโครงการ กฟผ.-สอศ.

         นอกจากนี้ กฟผ. ยังดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาบุคลากรทางด้านพลังงานของประเทศ โดยบุคลากร กฟผ. ได้เข้าร่วมเป็นคณะทำงานจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพด้านพลังงานและพลังงานทดแทน ในสาขางานระบบส่งพลังงานไฟฟ้า และสาขางานผลิตไฟฟ้าจากพลังน้ำ โดยสาขาใหม่นี้จะดำเนินการแล้วเสร็จและ พร้อมยื่นขอขึ้นทะเบียนการรับรองสมรรถนะเพิ่มเติมในปี 2565 เพื่อยกระดับมาตรฐานอาชีพและยกระดับกระบวนการผลิตและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต