การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การบูรณาการเพื่อการพัฒนาและขยายธุรกิจด้านระบบโลจิสติกส์ ยานยนต์ไฟฟ้า พลังงาน และกิจการอื่นที่เกี่ยวข้อง” เพื่อร่วมกันศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้วยยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ด้วยการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (EV Charging Station) ในพื้นที่ที่มีศักยภาพของ รฟม. เช่น บริเวณอาคารและลานจอดรถของ รฟม. ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า MRT ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้นในช่วงปลายปีนี้

         ข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ มีขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการของ รฟม. ในการเดินทาง และสนับสนุนการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยให้มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ที่จะช่วยลดมลพิษทางอากาศในการเดินทาง รวมไปถึงตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนให้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้า

         ทั้งนี้ กฟผ. ได้เดินหน้าสนับสนุนการเดินทางด้วยยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย โดยได้พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้าน EV เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างประสบการณ์ที่ดีในการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าให้ผู้ใช้มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ภายใต้ธุรกิจใหม่ “EGAT EV Business Solutions” ได้แก่ สถานีอัดประจุไฟฟ้า (EV Charging Station) ตู้อัดประจุไฟฟ้า (EV Charger) แอปพลิเคชัน (Mobile Application) และระบบบริหารจัดการเครือข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Network Operator Platform) เพื่อเป็นผู้ช่วยและเป็นผู้เชื่อมโยงธุรกิจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมนี้ พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตการเดินทางในอนาคตและร่วมสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม