รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวชื่นชม พร้อมแสดงความเชื่อมั่นในมาตรการป้องกันโควิด-19 ของ กฟผ. แม่เมาะ ว่ามีการเฝ้าระวังและควบคุมอย่างเข้มข้น ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ฝากความห่วงใย ย้ำ กฟผ. แม่เมาะ เป็นหน่วยงานที่เป็นหัวใจสำคัญในการผลิตไฟฟ้าจึงต้องมีความปลอดภัยสูงสุด

         เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยประธานสภาอุตสาหกรรมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ประธานหอการค้าจังหวัดลำปาง สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง ปลัดอำเภอแม่เมาะ และคณะทำงานได้เข้าตรวจประเมิน กฟผ.แม่เมาะ ตามแผนมาตรการป้องกันและควบคุมโรคสำหรับสถานประกอบการ (โรงงาน) หรือ Good Factory Practice (GFP) จ.ลำปาง ณ ห้องมุ่งงานเลิศ อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ กฟผ. แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โดยมีนายอดิศักดิ์ กิจเจริญธนารักษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 และนายมาโนช ชูชาติวรรณกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กฟผ. แม่เมาะ ให้การต้อนรับ

         นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า เชื่อมั่นใน กฟผ. แม่เมาะ ซึ่งถือเป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่มีมาตรการในการบริหารจัดการโรงงานอย่างเข้มข้น ทั้งการป้องกันโรคด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและแนวทางปฏิบัติกรณีพบผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อ โควิด-19 ทั้งนี้ ขอให้เข้มงวดเรื่องมาตรการในการเดินทางเข้าออกพื้นที่เป็นสำคัญ เนื่องจากปัจจุบันคลัสเตอร์ผู้ติดเชื้อของโรงงานอุตสาหกรรมมักมีสาเหตุหลักมาจากการเดินทางข้ามพื้นที่ของแรงงานต่างจังหวัด นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางยังได้ฝากความห่วงใยมายัง กฟผ. แม่เมาะ ซึ่งถือเป็นหน่วยงานที่เป็นหัวใจสำคัญในการผลิตไฟฟ้าของประเทศ ผู้ปฏิบัติงานจึงต้องมีความปลอดภัยสูงสุด

         ภายหลังรับฟังการบรรยายและตอบข้อซักถาม คณะทำงานฯ ได้เข้าเยี่ยมชมพื้นที่ ซึ่ง กฟผ. แม่เมาะ จัดเตรียมไว้สำหรับแยกกักผู้ติดเชื้อโควิด-19 หรือ FAI (Factory Accommodation Isolation) จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ อาคารถิ่นเทเวศร์ สำหรับเป็นสถานที่พักคอยของผู้ป่วยสีเขียว รองรับผู้ป่วยจำนวน 16 ห้อง และพื้นที่อาคารอเนกประสงค์ห้วยคิง สำหรับเป็นโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วยได้ 60 เตียง

         สำหรับคณะทำงานดำเนินการตามแผนมาตรการป้องกันและควบคุมโรคสำหรับสถานประกอบการ (โรงงาน) นั้น ได้รับการแต่งตั้งขึ้นโดยจังหวัดลำปาง ตามมติเห็นชอบจากศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) เพื่อบูรณาการการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ อาทิ สนับสนุนงานทางวิชาการ ร่วมดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดในโรงงาน จัดทำแนวทางการเฝ้าระวังและติดตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคสำหรับสถานประกอบการ (โรงงาน) ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด