เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 ดร.จิราพร ศิริคำ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์   ร่วมกับ Mr.Mark Twidell, Asia Pacific Energy Director บริษัท Tesla Motor Netherlands, B.V. (Tesla) ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการศึกษาการพัฒนาเทคโนโลยีโรงไฟฟ้าเสมือน (Virtual Power Plant - VPP) ในประเทศไทย โดยมี นางวีนัส หลงสมบุญ ผู้ช่วยผู้ว่าการวิจัยนวัตกรรมและ พัฒนาธุรกิจ ร่วมลงนามเป็นพยาน

         สำหรับการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีโรงไฟฟ้าเสมือน ในประเทศไทย ซึ่งจะมีการศึกษาวิเคราะห์และประเมินผลโครงการอย่างรอบด้าน พร้อมนำ Powerwall และอุปกรณ์ของ Tesla เข้ามาใช้ทดสอบในโครงการเป้าหมาย ซึ่งเป็นโครงการ ERC Sandbox ของ กฟผ. เพื่อร่วมกันศึกษาแพลตฟอร์มการควบคุมระบบโรงไฟฟ้าเสมือน โดยใช้ระยะเวลา 1 ปี ซึ่งผลการพัฒนาดังกล่าวจะถูกเก็บข้อมูล และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาต่อยอดไปสู่ ความร่วมมือทางธุรกิจต่อไปในอนาคต

         ทั้งนี้ ความร่วมมือดังกล่าวเกิดขึ้นด้วยความตระหนักในการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าและแนวโน้ม การใช้พลังงานหมุนเวียนที่จะมีมากขึ้น กฟผ. จึงได้ร่วมกับผู้เกี่ยวข้องจากหลายภาคส่วน รวมถึง Tesla เพื่อทำการศึกษาวิจัยและ มุ่งหมายที่จะพัฒนาเทคโนโลยีโรงไฟฟ้าเสมือนในประเทศไทย เพื่อสร้างเสถียรภาพของพลังงานหมุนเวียนและความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ และรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าในอนาคต