การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดงาน 20 ปี DSM การจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า ขอบคุณความร่วมมือจากทุกภาคส่วน พร้อมจัดพิธีลงนามความร่วมมือ และมอบโล่โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ซึ่งตลอดระยะเวลาดำเนินงาน 20 ปี DSM กฟผ. สามารถสร้างผลสำเร็จในการลดปริมาณกำลังไฟฟ้าในระบบกว่า 3,000 เมกะวัตต์ และลด CO2 ได้ 10.7 ล้านตัน

          วันนี้ (18 กันยายน 2556) ณ สำนักงานใหญ่ กฟผ. พลตำรวจโทวิเชียรโชติ สุกโชติรัตน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิดงาน “20 ปี DSM การจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า” พร้อมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือและมอบโล่โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 แก่ผู้ประกอบการ โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารกระทรวงพลังงาน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เบอร์ 5 เข้าร่วมงาน

          ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า จากภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นทั่วโลก การใช้พลังงานมีแนวโน้ม เพิ่มสูงขึ้นถึงปี 2573 โดยในส่วนประเทศไทยมีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 3.5 % กระทรวงพลังงาน จึงเร่งดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเกิดจิตสำนึกในคุณค่าของพลังงาน และร่วมมือกันใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงได้กำหนดนโยบายในการบริหารจัดการด้านพลังงานของประเทศ ด้วยการส่งเสริมและผลักดันการอนุรักษ์พลังงานอย่างเต็มรูปแบบ โดยมีเป้าหมายในการลดอัตราความเข้มข้นของการใช้พลังงานลงร้อยละ 25 ภายใน 20 ปี พร้อมทั้งส่งเสริมการใช้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง และพัฒนาพลังงานที่สะอาด ซึ่งการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า หรือ DSM ที่ กฟผ. ดำเนินการ ถือเป็นกลไกหลักสำคัญของนโยบายฯ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี (2554 – 2573) และสามารถสร้างการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่าง ๆ อันจะส่งผลดีต่อการใช้ไฟฟ้าของประเทศในอนาคต

          ด้าน นายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวถึงการดำเนินงานว่า ตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา กฟผ. ได้ดำเนินงานการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า หรือ Demand Side Management (DSM) โดยใช้กลยุทธ์ 3 อ. ได้แก่ อุปกรณ์ อาคาร และอุปนิสัย เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งภาคที่อยู่อาศัย ภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม โดยดำเนินการไปพร้อมกับการสร้างจิตสำนึกด้านการประหยัดพลังงานแก่ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้า ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเหล่าพันธมิตร ตลอดจนผู้บริโภค ทั้งนี้ จากการดำเนินงาน 35 โครงการ และงานรณรงค์ประหยัดพลังงานต่าง ๆ จนถึงปัจจุบัน สามารถลดปริมาณกำลังไฟฟ้าในระบบลงประมาณ 3,000 เมกะวัตต์ ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้กว่า 10.7 ล้านตัน รวมถึงมีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการผลิตภัณฑ์เบอร์ 5 จำนวน 215 ราย สามารถจ่ายฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 รวมทั้งสิ้น 21 ชนิด กว่า 236 ล้านฉลาก นอกจากนั้น กฟผ. ยังริเริ่มโครงการนำร่องบริษัทจัดการ

          พลังงาน หรือ ESCO พร้อมรณรงค์ให้เกิดการปรับปรุงระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ หรือ Chiller , ระบบแสงสว่าง มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง รวมถึงเป็นที่ปรึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงานในอาคารธุรกิจ และอุตสาหกรรม กว่า 400 ราย ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างทัศนคติ โดยมีนักเรียนที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้จากห้องเรียนสีเขียวไปแล้วกว่า 2 ล้านคน มีการขยายผลไปยังชุมชนใกล้เคียง 414 โรงเรียน และสร้างเครือข่ายรักษ์พลังงานจำนวนมากกว่า 900 โรงเรียน

          สำหรับกิจกรรม 20 ปี DSM ที่จัดขึ้นในวันนี้ แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนแรก งานเลี้ยงแสดงความขอบคุณผู้มีส่วนได้เสีย ประกอบด้วย การเสวนา “20 ปี DSM ถ้าวันนั้นไม่ได้เริ่ม วันนี้จะเป็นอย่างไร” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และคุณประพัฒน์ โพธิวรคุณ ประธานกลุ่มบริษัทกันยง กรุ๊ป และอดีตประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นวิทยากร พร้อมการเปิดตัว Application เบอร์ 5 ในระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟน รวมถึงการแสดงจากศิลปิน และนักเรียนในโครงการห้องเรียนสีเขียว ได้แก่ เจนนิเฟอร์ คิ้ม , ไอซ์ ศรัณยู , คิดบวกสิปป์ , เล้ง ราชนิกร , โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย และโรงเรียนไผทอุดมศึกษา

          ส่วนที่สอง พิธีลงนามความร่วมมือกับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เบอร์ 5 ใหม่ ปี 2556 จำนวน 2 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ เตาไมโครเวฟ และเตาไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำ พร้อมมอบโล่แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้รับการติดฉลากเบอร์ 5 ในปีนี้ จำนวน 3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ เครื่องซักผ้า , เตารีด และหลอด LED ชนิด MR16