กฟผ. คว้ารางวัลดีเด่นด้านพลังงานทดแทน จากโครงการโรงไฟฟ้าคลองเรือ และรางวัลด้านส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานประเภทสื่อเว็บไซต์ www.egat.co.th ในงาน Thailand Energy Awards 2013 โดยโรงไฟฟ้าคลองเรือรอรับอีกหนึ่งรางวัลจากเวทีระดับอาเซียน ASEAN Energy Awards 2013 กันยายนนี้

20130918-02

          เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2556 นายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ ผู้ว่าการ กฟผ. นายรังสรรค์ อัฐมโนลาภ ผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการสังคม (ชคส.) และ นาย มนัส คล้ายรุ่ง ผู้ใหญ่บ้านคลองเรือ เป็นผู้แทน กฟผ. เข้ารับรางวัลด้านการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน ในพิธีมอบรางวัลให้แก่องค์กรและหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน (Thailand Energy Awards 2013) โดยมี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

          รางวัลที่ กฟผ. ได้รับประกอบด้วย รางวัลดีเด่นด้านพลังงานทดแทน ประเภทพลังงานหมุนเวียนที่ไม่เชื่อมโยงกับระบบสายส่ง (Off-Grid) จากโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำชุมชนบ้านคลองเรือ และรางวัลผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนประเภทสื่ออินเตอร์เน็ต (เว็บไซต์) จากเว็บไซต์ www.egat.co.th

          การประกวด Thailand Energy Awards 2013 จัดขึ้นโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เพื่อส่งเสริมให้ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม ซึ่งประกอบด้วยโรงงานและอาคารควบคุมตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 และที่อยู่นอกข่ายควบคุม ซึ่งเป็นภาคที่ใช้พลังงานในปริมาณที่สูง ตลอดจนองค์กรที่มีบทบาทส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน เช่น สถานศึกษา สมาคม สื่อมวลชน ให้เกิดการตื่นตัวในการอนุรักษ์พลังงาน และผลักดันให้เกิดการพัฒนาพลังงานทดแทนมากยิ่งขึ้น แบ่งการประกวดออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่

1) ด้านพลังงานทดแทน 2) ด้านอนุรักษ์พลังงาน 3) ด้านบุคลากร 4) ด้านพลังงานสร้างสรรค์5) ด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้น 263 ราย และมีผู้ได้รับรางวัล ทั้งสิ้น 72 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลดีเด่นด้านพลังงานทดแทน 7 รางวัล ด้านอนุรักษ์พลังงาน 29 รางวัล ด้านบุคลากร 18 รางวัล ด้านพลังงานสร้างสรรค์ (ชมเชย) 4 รางวัล และด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน 14 รางวัล โดยการประกวด Thailand Energy Awards 2013 ครั้งนี้ ส่งผลให้หน่วยงานต่างๆหันมาสนใจ และตื่นตัวในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานเป็นอย่างมาก สามารถประเมินค่าการประหยัดพลังงานคิดเป็นมูลค่า 1,200 ล้านบาทต่อปี

          ทั้งนี้ กระทรวงพลังงาน โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้คัดเลือก 19 ผลงานดีเด่นจากการประกวด Thailand Energy Awards 2013 ส่งเข้าประกวดในเวทีระดับภูมิภาคอาเชียน ASEAN Energy Awards 2013 และได้รับรางวัลถึง 13 รางวัล จากทั้งหมด 16 รางวัล เป็นอันดับหนึ่งของอาเซียนที่ได้รับรางวัลมากที่สุด ซึ่งโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำชุมชนบ้านคลองเรือของ กฟผ. เป็นหนึ่งในโครงการที่ได้รับการคัดเลือกเข้าประกวดในเวทีระดับภูมิภาคอาเซียน และสามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ASEAN Renewable Energy Project Awards 2013 มาได้ โดยมีกำหนดรับรางวัลในวันที่ 25 กันยายน 2556 นี้ ณ เกาะบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

          ด้านนายมนัส คล้ายรุ่ง ผู้ใหญ่บ้านคลองเรือ ได้กล่าวถึงการได้รับรางวัลในครั้งนี้ว่า “รู้สึกดีใจที่หมู่บ้านเล็กๆ อย่างหมู่บ้านคลองเรือได้รับรางวัลสร้างมีชื่อเสียงให้กับหมู่บ้านและประเทศไทย รวมทั้งประทับใจที่ ผู้ว่าการ กฟผ. พูดคุยอย่างเป็นกันเอง และทาง อสอ. ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ชาวคลองเรือไม่เคยคาดหวังว่าจะได้รับรางวัลใดๆ มาก่อน เราทำงานร่วมกับคนในชุมชนเพื่อคนในชุมชนเอง โดยเชื่อมั่นว่าเราน่าจะเดินมาถูกทางและจะทำให้เราอยู่อย่างมีความสุข วันที่ไปทำเนียบรัฐบาล ได้เห็นบอร์ดนิทรรศการบ้านคลองเรือ เห็นผู้ร่วมงานเดินมาชม ยิ่งภาคภูมิใจที่ทำให้คนรู้จักหมู่บ้านเล็กๆ แห่งนี้”