กฟผ. รับโล่เกียรติยศพระราชทาน จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ในฐานะองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน สาขากีฬาและนันทนาการ ประจำปี 2556 จากผลงานการสนับสนุนสมาคมยกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย เป็นการสร้างโอกาส ส่งเสริมให้เยาวชนเล่นกีฬาจนประสบความสำเร็จ นำมาซึ่งความสุขและความภาคภูมิใจของประชาชนชาวไทย

20130923-01

          เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2556 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จแทนพระองค์ ทรงเป็นประธานเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2556 ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) พร้อมทั้งประทานโล่เกียรติยศพระราชทาน แก่บุคคลและองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน และประทานเกียรติบัตรพระราชทาน แก่เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ รวมถึงกลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ จำนวน 11 สาขา โดยนางเยาวลักษณ์ โหตรภวานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์การ-การสื่อสาร เป็นผู้แทน กฟผ.เข้ารับประทานโล่เกียรติยศพระราชทาน ในฐานะองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน สาขากีฬาและนันทนาการ

          นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2556 ได้กราบทูลถวายรายงานความเป็นมาว่า การกำหนดให้จัดงานวันเยาวชนแห่งชาติขึ้นในวันที่ 20 กันยายน ของทุกปีนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนมีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญของเยาวชนและเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมและพัฒนาเยาวชนให้กว้างขวางและต่อเนื่อง ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบการดำเนินงานดังกล่าว และเพื่อเป็นการแสดงพลังความสามารถของเยาวชนต่อสาธารณชน สท. จึงได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ หนึ่งในนั้น คือ การสรรหาและเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน โดยประกาศเชิญชวนเด็กและเยาวชน กลุ่มเด็กและเยาวชน (ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป) บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน และองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ส่งผลงานเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม โดยในปีนี้มีผู้ส่งผลงานเข้ารับการพิจารณาทั้งสิ้น 591 ราย ผ่านการพิจารณาตัดสินจากคณะอนุกรรมการฯ ให้ได้รับพระราชทานรางวัลทั้งสิ้น 143 ราย

          สำหรับการคัดเลือกผลงานแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1. เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ 2. กลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ 3. บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน 4. องค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ซึ่งจำแนกออกเป็น 11 สาขา คือ 1. สาขากฎหมายและการปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชน 2. สาขาการศึกษาและวิชาการ 3. สาขากีฬาและนันทนาการ 4. สาขาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี 5. สาขาคุณธรรมและจริยธรรม 6. สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7. สาขาพัฒนาเยาวชน บำเพ็ญประโยชน์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน 8. สาขาศิลปวัฒนธรรม 9. สาขาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม 10. สาขาสื่อมวลชนเพื่อเด็กและเยาวชนที่ป้องกันปัญหาสังคม และ 11. สาขาอาชีพ ทั้งนี้ กฟผ. ผ่านการพิจารณาให้เข้ารับประทานโล่เกียรติยศพระราชทาน ในฐานะ 1 ใน 2 องค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน สาขากีฬาและนันทนาการ

          ด้าน นางเยาวลักษณ์ โหตรภวานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์การ-การสื่อสาร กล่าวว่า รางวัลที่ กฟผ. ได้รับในครั้งนี้ เนื่องจากทางคณะอนุกรรมการฯ ได้มีความเห็นว่า กฟผ. เป็นหน่วยงานที่มุ่งมั่นส่งเสริม สนับสนุน ให้ความสำคัญกับการพัฒนาวงการกีฬาโดยเฉพาะกีฬายกน้ำหนัก เพื่อที่จะให้กีฬามีส่วนในการพัฒนาเยาวชนในระดับชุมชน จังหวัด ให้ก้าวไปสู่เวทีโลก โดยได้ให้การสนับสนุนสมาคมยกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา ภายใต้โครงการ 1 กีฬา 1 รัฐวิสาหกิจ เพื่อให้การพัฒนาและสรรหานักกีฬารวมทั้งบุคลากรโดยสนับสนุนการฝึกซ้อมและให้โอกาสในการลงแข่งขันในระดับนานาชาติ เพื่อนำไปสู่กีฬาโอลิมปิกจนนักกีฬายกน้ำหนักของไทยมีผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนมากมายทั้งในการแข่งขันระดับอาเซียน และโอลิมปิก โดยมีแผนสนับสนุนเพื่อพัฒนานักกีฬาสู่การแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ปี พ.ศ. 2552-2559 เป็นจำนวนเงิน 40 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีการส่งเสริมและพัฒนายุวชนและเยาวชนกีฬายกน้ำหนักระดับประเทศ เป็นจำนวนเงินถึง 24 ล้านบาท ซึ่งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการพัฒนาขีดความสามารถของเด็กและเยาวชนทางความสามารถด้านกีฬา และส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ กลายเป็นบุคคลที่มีคุณค่าแก่สังคม ด้วยเหตุนี้ กฟผ. จึงสมควรได้รับการยกย่องให้เป็นองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน สาขากีฬาและนันทนาการ ประจำปี 2556