028

ข่าวสาร ฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้ปฏ้ิบัติงาน กฟผ. (ฌฟผ.)

ประชาสัมพันธ์ ฌฟผ. เรื่อง ขอให้บุคคลผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์มาติดต่อขอรับเงิน ฌฟผ.
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการฌาปณกิจสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. (ฌฟผ.)

แจ้งรายชื่อสมาชิกที่จะถูกถอนชื่อ

ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

 

แบบฟอร์ม วัตถุประสงค์

เพื่อสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการจัดการศพสมาชิกหรือจัดการศพและสงเคราะห์ต่อ ครอบครัวของสมาชิกที่ถึงแก่กรรม ด้วยเงินสงเคราะห์ ซึ่งการถึงแก่กรรมนี้ ไม่รวมถึงการสาปสูญตามคำสั่งศาล ทั้งนี้โดยไม่ประสงค์จะทำกำไรเพื่อแบ่งปันกัน

ผู้มีสิทธิ

 • พนักงาน
 • ลูกจ้างที่ปฏิบัติงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
 • คู่สมรสของข้อ 1 และ 2

คุณสมบัติของสมาชิก

 • ต้องเป็นผู้ที่แพทย์ กฟผ.หรือแพทย์ปริญญาที่ กฟผ.ให้มาปฏิบัติงานด้านแพทย์ รับรองว่าไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน และไม่เป็นบุคคลที่ป่วยด้วยโรคร้ายแรง
 • มีความประพฤติดี และยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ ฌฟผ. โดยเคร่งครัด
 • อายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ในวันยื่นใบสมัคร

วิธีการสมัครเป็นสมาชิก

 • สมาชิกสามัญ ตรวจร่างกายที่สถานพยาบาลของ กฟผ. และนำใบรับรองแพทย์ (แบบ ฌฟผ.2) ซึ่งรับรองโดยแพทย์ กฟผ. กรณีที่ไม่มีสถานพยาบาลของ กฟผ. ให้แพทย์โรงพยาบาลของรัฐรับรอง และให้ประทับตรายางของโรงพยาบาลในแบบ ฌฟผ.2 ใบสมัคร (แบบ ฌฟผ.1) สำเนาทะเบียนบ้าน ที่รับรองสำเนา ถูกต้องแล้ว และเงินค่าสมัคร 20 บาท ยื่นภายในกำหนดเวลาดังน
  • พนักงาน ยื่นภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่บรรจุเป็นพนักงาน 
  • ลูกจ้าง ยื่นภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันที่เข้าทำงานครบ 1 ปี
 • หากไม่สมัครภายในเวลาที่กำหนด ต้องรอการขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกไว้ 180 วัน นับตั้งแต่วันที่ ได้รับการอนุมัติเข้าเป็นสมาชิก
 • สมาชิกสมทบ ต้องให้สมาชิกสามัญซึ่งเป็นคู่สมรสเป็นผู้นำสมัคร โดยตรวจร่างกายที่สถานพยาบาลของ กฟผ. (เหมือนสมาชิกสามัญ)และนำใบแพทย์ ( แบบ ฌฟผ. 2) และใบสมัคร (แบบฌฟผ.1) พร้อมเงินค่าสมัคร 20 บาท และเอกสารดังนี้
  • สำเนาทะเบียนสมรส
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

เมื่อคณะกรรมการมีมติรับเข้าเป็นสมาชิกสมทบแล้ว ต้องรอขึ้นทะเบียน180 วัน และเมื่อขึ้นทะเบียน เป็นสมาชิกแล้วจะได้รับใบต้อนรับ ฌฟผ. (แบบ ฌฟผ.5) และเมื่อมีสมาชิกถึงแก่กรรม จะต้องชำระเงินสงเคราะห์ ตามจำนวนสมาชิกที่ถึงแก่กรรม รายละ 5 บาท ทั้งนี้ตรวจสอบได้จากประกาศสมาชิกถึงแก่กรรมการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์

 • บันทึกขอระบุชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์ ในแบบแสดงความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ (แบบฌฟผ.6)
 • ใบต้อนรับ ฌฟผ. (แบบ ฌฟผ.5)
 • กรณีสมาชิกที่เป็นผู้ปฏิบัติงาน ให้ผ่านหัวหน้าแผนกหรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือให้มีผู้ลงนามรับรองการเปลี่ยนแปลง ซึ่งหากผู้ลงนามรับรองเป็นผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.ให้ระบุหมายเลขประจำตัวแต่หากเป็นบุคคลภายนอกให้หแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่รับรองสำเนาถูกต้องแล้ว จำนวน 1 ชุด
 • กรณีเป็นสมาชิกสมทบ ให้ระบุหมายเลขประจำตัวของสมาชิกสามัญ แต่หากสมาชิกสามัญ พ้นสภาพการเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ระบุชื่อสมาชิกสามัญแทน

*สำหรับสมาชิกที่พ้นสภาพการเป็นผู้ปฏิบัติงานหรือสมาชิกสมทบ ที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์
ให้สมาชิกและผู้ลงนามรับรองการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่รับรองสำเนา
ถูกต้องแล้วจำนวนท่านละ 1 ชุดการขอรับเงินเมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม มี 2 กรณี1. รับเงินสงเคราะห์ตามสิทธิภายใน 60 วัน
2. รับเงินทดรองในการบำเพ็ญกุศลศพ (60,000 บาท) และรับเงินส่วนที่เหลือภายใน 60 วันหลักฐานที่ใช้ในการขอรับเงินสงเคราะห์1. สำเนาใบมรณบัตร (นำต้นฉบับมาด้วย)
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. ใบต้อนรับ (แบบ ฌฟผ.5)
5. แบบแสดงความประสงค์ขอรับเงินสงเคราะห์ (แบบ ฌฟผ.3)วิธีรักษาสมาชิกภาพ ในกรณีที่พ้นหน้าที่จาก กฟผ.1. ชำระเงินสดล่วงหน้าหรือส่งตั๋วแลกเงินสั่งจ่ายเหรัญญิก กฟผ.
2. หักจากเงินพึงได้
3. หักจากเงินเดือนหรือค่าจ้างของผู้ปฏิบัติงานที่ยินยอมให้หักเงินสงเคราะห์แทน
4. หักจากบัญชีเงินฝากออกทรัพย์ สหกรณ์ออกทรัพย์กฟผ. (สอ.กฟผ.)สถานที่ติดต่อส่วนกลาง กลุ่มงานสวัสดิการกลาง ฝ่ายการพนักงาน ห้อง 179 อาคาร ท.100 ชั้น 1 โทร . 0 2436 4349, 0 2436 55480
ส่วนภูมิภาค แผนกการพนักงาน แผนกบุคคล
สำหรับเรื่องการเงิน
ติดต่อ เหรัญญิก ฌฟผ. การหักหน้าซองเงินเดือน และเงินชำระล่วงหน้าห้อง 179 โทร. 0 2436 5480, 0 2436 4349 แฟกซ์ 0 2436 5969 และขอรับเงินสงเคราะห์ได้ที่ห้อง179 โทร. 0 2436 5480สมาชิกมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ ดังนี้

 • ปฏิบัติตามระเบียบ คำสั่ง ของ ฌฟผ. และมติคณะกรรมการ
 • ต้องชำระเงินสงเคราะห์ให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ฌฟผ.ประกาศรายชื่อสมาชิกที่ถึงแก่กรรม
 • เก็บรักษาใบต้อนรับ ฌฟผ. หากสูญหายให้แจ้งต่อ ฌฟผ. เพื่อขอใบใหม่ทดแทน
 • ต้องสั่งการล่วงหน้าไว้ว่า เมื่อตนถึงแก่กรรม ให้ผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์หรือ ญาติแจ้งให้ ฌฟผ. ทราบโดยด่วน
 • ต้องแจ้งให้ ฌฟผ. ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยมิชักช้า เมื่อตนย้ายที่อยู่ เปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล หรือแก้ วันเดือนปีเกิด เพื่อให้ ฌฟผ. แก้ไขทะเบียนให้ถูกต้อง
 • ต้องแจ้งให้ ฌฟผ.ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยมิชักช้าเมื่อตนมีความประสงค์จะเปลี่ยนผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ที่ระบุไว้ในใบสมัคร

ประกาศ ฌฟผ. ปี ๒๕๖๓

ประกาศ ฌฟผ. ปี ๒๕๖๒

ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๒ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๒ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๒ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๒ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๒ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๒ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๒ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๒ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๒ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๒

ประกาศ ฌฟผ. ปี 2561

ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ 1/2561ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ 2/2561ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ 3/2561ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ 4/2561ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ 5/2561ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ 6/2561ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ 7/2561ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ 8/2561ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ 9/2561ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ 10/2561ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ 11/2561ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ 12/2561ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ 13/2561ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ 14/2561ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ 15/2561ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ 16/2561ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ 17/2561ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ 18/2561ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ 19/2561ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ 20/2561ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ 21/2561ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ 22/2561ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ 23/2561ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ 24/2561ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ 25/2561

ประกาศ ฌฟผ. ปี 2560

ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ 1/2560ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ 2/2560ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ 3/2560ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ 4/2560ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ 5/2560ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ 6/2560ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ 7/2560ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ 8/2560ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ 9/2560ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ 10/2560ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ 11/2560ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ 12/2560ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ 13/2560ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ 14/2560ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ 15/2560ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ 16/2560ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ 17/2560ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ 18/2560ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ 19/2560ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ 20/2560ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ 21/2560ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ 22/2560ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ 23/2560ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ 24/2560ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ 25/2560

ประกาศ ฌฟผ. ปี 2559

ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ 1/2559ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ 2/2559ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ 3/2559ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ 4/2559ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ 5/2559ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ 6/2559ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ 7/2559ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ 8/2559ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ 9/2559ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ 10/2559ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ 11/2559ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ 12/2559ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ 13/2559ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ 14/2559ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ 15/2559ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ 16/2559ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ 17/2559ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ 18/2559ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ 19/2559ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ 20/2559ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ 21/2559ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ 22/2559ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ 23/2559ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ 24/2559

ประกาศ ฌฟผ. ปี 2558

ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ 1/2558ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ 2/2558ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ 3/2558ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ 4/2558ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ 5/2558ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ 6/2558ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ 7/2558ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ 8/2558ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ 9/2558ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ 10/2558ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ 11/2558ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ 12/2558ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ 13/2558ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ 14/2558ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ 15/2558ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ 16/2558ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ 17/2558ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ 18/2558ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ 19/2558ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ 20/2558ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ 21/2558ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ 22/2558ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ 23/2558ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ 24/2558ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ 25/2558  

ประกาศ ฌฟผ. ปี 2557

ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ 1/2557ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ 2/2557ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ 3/2557ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ 4/2557ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ 5/2557ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ 6/2557ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ 7/2557ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ 8/2557ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ 9/2557ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ 10/2557ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ 11/2557ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ 12/2557ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ 13/2557ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ 14/2557ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ 15/2557ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ 16/2557ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ 17/2557ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ 18/2557ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ 19/2557ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ 20/2557ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ 21/2557ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ 22/2557

ประกาศ ฌฟผ. ปี 2556

ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ 1/2556 ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ 2/2556ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ 3/2556ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ 4/2556ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ 5/2556ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ 6/2556ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ 7/2556ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ 8/2556ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ 9/2556ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ 10/2556ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ 11/2556ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ 12/2556ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ 13/2556ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ 14/2556ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ 15/2556ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ 16/2556ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ 17/2556ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ 18/2556ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ 19/2556ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ 20/2556ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ 21/2556ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ 22/2556ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ 23/2556แจ้งรายชื่อสมาชิกที่ถูกถอนชื่อประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ 24/2556ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ 25/2556ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ 26/2556ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ 27/2556ประกาศ ฌฟผ.ครั้งที่ 28/2556  

แบบ ฌฟผ. 1

ใบสมัคร

 

แบบ ฌฟผ. 2

ใบรับรองแพทย์

 

แบบ ฌฟผ. 3

ขอรับเงินสงเคราะห์

 

แบบ ฌฟผ. 4

ใบมอบอำนาจ

 

แบบ ฌฟผ. 5

ใบต้อนรับ ฌฟผ.

 

แบบ ฌฟผ. 6

ใบขอเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์

 

แบบ ฌฟผ. 7

ใบแสดงความประสงค์ชำระเงินสงเคราะห์