ผู้ว่าการ กฟผ. แสดงความยินดี พร้อมชื่นชมนักประดิษฐ์ กฟผ. ที่คว้ารางวัลระดับนานาชาติ ในงาน 2013 INST เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และเป็นตัวอย่างที่ดีในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นประโยชน์ต่อ กฟผ.

20131025-01

          เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556 นายสุธน บุญประสงค์ รองผู้ว่าการระบบส่ง กฟผ. ในฐานะประธานคณะกรรมการส่ง เสริมการเพิ่มผลผลิต กฟผ.นายพีรพล ทองอยู่ ผู้ช่วยผู้ว่าการปฏิบัติการระบบส่ง กฟผ. พร้อมคณะผู้บริหาร และสมาชิกกลุ่มกิจกรรมคุณภาพ เข้าพบ นายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ ผู้ว่าการ กฟผ. เพื่อมอบรางวัล 2013 Taipei International Invention Show & Technomart (2013 INST) ในระดับต่างๆ พร้อมรับโอวาท ณ ห้อง 405 ชั้น 4 อาคาร ท.100

          นายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ ผู้ว่าการ กฟผ. ได้กล่าวแสดงความยินดี และชื่นชมกับทุกผลงาน ที่สามารถคว้า รางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับองค์กร รวมทั้งต้องขอบคุณทุกสายงานที่ผลักดันในเรื่องของงานคุณภาพ เพราะปัจจัยหนึ่งที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ ต้อง เกิดจากผู้ปฏิบัติงานที่มีความพร้อม มีทักษะ ทำงานเป็นทีม และผู้บังคับบัญชาต้องให้การสนับสนุน จึงจะส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา และคิดค้นนวัตกรรมให้เป็นที่ ยอมรับระดับสากลได้

          “จากการได้รับรางวัลจากหลากหลายสาขา ผู้ว่าการอยากให้ทุกคนภาคภูมิใจในสิ่งที่ทำ เพราะสิ่งที่เราทำขึ้นมา ไม่ได้เป็นประโยชน์ต่องานที่เราทำเท่านั้น แต่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรโดยรวม ซึ่งสิ่งสำคัญที่จะผลักดันองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นที่ยอมรับ คือ การคิดที่จะปรับปรุงงานตลอดเวลา คิดนอกกรอบ เพราะจะทำให้เจอแนวทางหรือวิธีการทำงานใหม่ๆ และอยากให้นำผลงานเหล่านั้นไปเผยแพร่ขยายผลต่อไป ในอนาคต สุดท้าย ผู้ว่าการอยากให้ทุกคนอย่าหยุดคิดและปรับปรุงงานให้ดียิ่งขึ้น เพื่อองค์กรและประเทศ” ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวท้ายสุด

          นายสุธน บุญประสงค์ รองผู้ว่าการระบบส่ง ในฐานะประธานคณะกรรมการส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต กฟผ. กล่าว ว่า การได้รับรางวัลระดับนานาชาติ สืบเนื่องจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่งเป็นองค์กรตัวแทนของประเทศไทยในการส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ เข้าประกวดระดับนานาชาติ ได้คัดเลือกผลงานสิ่งประดิษฐ์จาก กฟผ. เข้าร่วมแข่งขันในงาน Seoul International Invention Fair (SIIF) 2012 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี และงาน 41th International Exhibition of Inventions of Geneva ณ กรุงเจนิวา สมาพันธรัฐสวิส โดยผลงานดังกล่าวประสบความสำเร็จ อย่างสูงสามารถสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศและองค์กร ที่สำคัญ กฟผ. ยังใช้ในการขอรับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นด้านนวัตกรรมจาก สำนักงานคณะกรรมการ นโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) อีกด้วย

          ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้คัดเลือกผลงานสิ่งประดิษฐ์จำนวน 47 ผลงาน จาก 18 องค์กร เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมงาน 2013 Taipei International Invention Show & Technomart (2013 INST) ครั้งที่ 9 ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 26-29 กันยายน ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก The Taiwan External Trade Development Council (TAITRA) โดย กฟผ. ถูกคัดเลือก เข้าร่วมจำนวน 4 ผลงาน และได้รับรางวัลทุกผลงาน ดังนี้ 1.) ชุดเครื่องมือเปลี่ยนลูกถ้วย Flash Over ผลงานจาก กลุ่มรักเมืองตาก สังกัดหน่วยบำรุงรักษาสาย ส่งตาก ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ ได้รับรางวัล Golden medal Award 2.) อุปกรณ์ช่วยส่งผู้ปฏิบัติงานเข้าสู่สายส่ง 500 kV. แบบไม่ดับกระแสไฟฟ้า ผลงานจาก กลุ่มห.4 ร่วมใจ สังกัดแผนกบำรุงรักษาสายส่ง 4 ฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง ได้รับรางวัล Silver medal Award และ รางวัล Special Award จาก สมาคมสิ่ง ประดิษฐ์ไต้หวัน (Taiwan Invention Association) 3.) เครื่องตรวจจับไฟฟ้าแรงสูงแบบพกพา ผลงานจาก กลุ่มเฉพาะกิจ สังกัดกองบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าแรง สูง ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ ได้รับรางวัล Bronze medal Award และรางวัลเกียรติยศ Honor of Invention จาก สมาคมทรัพย์สินทางปัญญาสิ่งประดิษฐ์โลก (World Invention Intellectual Associations) 4.) เครื่องเตือนภัยน้ำท่วมชนิดตรวจระดับน้ำ ผลงานจาก นายบุญเลิศ ศิลป์ชัย สังกัดเหมืองแม่เมาะ ได้รับรางวัล Bronze medal Award โดยมี นายตรีรัตน์ ปิ่นประยงค์ วิศวกรระดับ 9 ส่วนกลางสายงานระบบส่ง เป็นผู้ดำเนินการ และมี ดร.ธงชัย ดิษยเดช วิศวกรระดับ 7 ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ เป็นผู้นำเสนอภาคภาษาอังกฤษ