ประธานกรรมการ กฟผ. กรรมการ กฟผ. พร้อม ส.ส. จังหวัดกระบี่ เยี่ยมชมโรงไฟฟ้ากระบี่ ให้กำลังใจและขอให้ทุกหน่วยงาน กฟผ. ให้ข้อมูลที่เข้าใจง่ายเชิงรุกแก่ประชาชนทุกภาคส่วนควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบโรงไฟฟ้าให้ดียิ่งขึ้น เพื่อความสำเร็จของโครงการกระบี่ฯ

          เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2556 นางอัญชลี ชวนิชย์ ประธานกรรมการ กฟผ. นางอัมพร นิติสิริ กรรมการ กฟผ. นายสาคร เกี่ยวข้อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดกระบี่ (ส.ส.กระบี่) เดินทางมาเยี่ยมชมโรงไฟฟ้ากระบี่พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้ากระบี่ โดยกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน (หก-ศก.) โดยมี นายพล คงเสือ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 3 กฟผ. นายวิวัฒน์ ชาญเชิงพานิช ผู้ช่วยผู้ว่าการก่อสร้างโรงไฟฟ้า กฟผ. นายถาวร งามกนกวรรณ ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารเชื้อเพลิง กฟผ. และคณะผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม อันดามัน 1 โรงไฟฟ้ากระบี่

          นางอัญชลี ชวนิชย์ ประธานกรรมการ กฟผ. กล่าวว่า การเดินทางมาเยี่ยมชมโรงไฟฟ้ากระบี่และรับฟังความคืบหน้าของโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้ากระบี่ฯ ในครั้งนี้ เพื่อให้กำลังใจในการทำงานให้สำเร็จตามแผนของ กฟผ. และรับฟังปัญหาอุปสรรคของโครงการฯเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้เหมาะสมที่สุด ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโรงไฟฟ้าในภาคใต้และเพิ่มความมั่นคงของระบบไฟฟ้า โดยได้เชิญ นายสาคร เกี่ยวข้อง สส. จังหวัดกระบี่ มาร่วมเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าและรับทราบข้อมูลร่วมกัน เพื่อเป็นเครือข่ายและให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้ากระบี่ฯ ให้ได้ในอนาคต

          “ไม่ห่วงด้านการทำงานชุมชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อมของ กฟผ. แต่ขอให้เร่งทำความเข้าใจ ให้ข้อมูลความรู้ และสร้างความเข้าใจให้กับชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าและประชาชนทั่วไปหลายช่องทางด้วยการสื่อสารที่เข้าใจง่าย โดยเฉพาะเรื่องมลสารที่ชาวบ้านวิตกกังวล หาสื่อบุคคลที่สามารถสื่อสารแทน กฟผ. ได้ สร้างเครือข่ายเพิ่มขึ้นจากทุกภาคส่วนให้มากที่สุด ทั้งส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ครู นักเรียน พระภิกษุสงฆ์ โดยให้ข้อมูล ความรู้ และสร้างความเข้าใจด้วยข้อมูลที่ง่ายๆ ไม่ซับซ้อนมีความต่อเนื่องและขอให้ร่วมกันดูแลสังคมชุมชนรอบโรงไฟฟ้าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะด้านสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ได้มาร่วมทำงานกับ กฟผ. ในอนาคต หาก กฟผ. ตั้งใจจริงก็เชื่อว่าจะสามารถทำโครงการฯ ให้สำเร็จได้” ประธานกรรมการ กฟผ. กล่าว

          ด้านนายสาคร เกี่ยวข้อง ส.ส. จังหวัดกระบี่ กล่าวว่า เป็นโอกาสดีอย่างยิ่งที่ได้มาเยี่ยมชมโรงไฟฟ้ากระบี่และรับฟังความคืบหน้าการพัฒนาโรงไฟฟ้ากระบี่ในอนาคต สิ่งที่เป็นห่วง คือ การดูแลด้านสิ่งแวดล้อมให้ดีที่สุด ทั้งคุณภาพอากาศและน้ำ เพราะในอดีตประชาชนเคยได้รับบทเรียนมาจากโรงไฟฟ้ากระบี่ในยุคแรกๆ และขอให้ กฟผ. ให้ข้อมูล ความรู้ สร้างความเข้าใจแก่ประชาชนให้มากขึ้น ตลอดจนมีความชัดเจนในเรื่องการรับคนในพื้นที่เข้าทำงานกับ กฟผ. และในฐานะที่เป็นผู้แทนของจังหวัดกระบี่ พร้อมที่จะให้การสนับสนุนการดำเนินงานของ กฟผ. ต่อไป

          ภายหลังการบรรยายสรุปเรื่อง สถานการณ์พลังงานในภาคใต้ สถานะของโรงไฟฟ้ากระบี่ในปัจจุบัน นโยบายการใช้น้ำมันปาล์มดิบเป็นเชื้อเพลิงร่วมกับน้ำมันเตาผลิตกระแสไฟฟ้า การวางแผนและเตรียมความพร้อมกรณีแหล่งก๊าซ JDA-A 18 หยุดซ่อมในปี 2557 โดยนายครรชิต อึ่งทอง หัวหน้าแผนกประสิทธิภาพและวางแผน โรงไฟฟ้าภาคใต้  การบรรยายสรุปเรื่อง โครงการขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้ากระบี่ฯ โดยนายสัมพันธุ์ แพรกทอง หัวหน้ากองพัฒนาโครงการ ฝ่ายแผนงานพัฒนาโรงไฟฟ้า  และการบรรยายสรุป เรื่องความคืบหน้างานมวลชนสัมพันธ์ โดยนายอดุลย์ เป็งถา หัวหน้าโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้ากระบี่ โดยกระบวนการ การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการนี้ประธานกรรมการ กฟผ. และคณะได้ให้ข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านต่างๆกับผู้บริหาร กฟผ. พร้อมทั้งลงพื้นที่บ้านคลองรั้ว ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง เพื่อเยี่ยมชมท่าเทียบเรือบ้านคลองรั้วของ กฟผ. ดูพื้นที่การสร้างท่าเทียบเรือสำหรับขนถ่ายถ่านหิน และลานกองถ่านหินที่จะนำเข้ามาจากต่างประเทศ ก่อนเดินทางกลับ