ผู้ว่าการ กฟผ. ตั้งศูนย์ข้อมูลธุรกิจภูมิภาคอาเซียน หรือ ABIC ของสายงานพัฒนาธุรกิจ ผ่านเว็บไซต์ www.abic.egat.co.th อย่างเป็นทางการ เพื่อใช้ค้นหาข้อมูลระหว่าง กฟผ. และบริษัทในเครือ ให้สามารถใช้ข้อมูลทางธุรกิจผลิตไฟฟ้าร่วมกันได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

20131114-01

          เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 นายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ ผู้ว่าการ กฟผ. เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ข้อมูลธุรกิจภูมิภาคอาเซียน (Asian Business Intelligence Center : ABIC) ผ่านเว็บไซต์ www.abic.egat.co.th ของสายงานพัฒนาธุรกิจ ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลที่จำเป็นต่อการพัฒนาธุรกิจด้านอุตสาหกรรมไฟฟ้า สำหรับการแบ่งปันข้อมูลระหว่างบริษัทในเครือ (EGAT Group) ให้สามารถใช้ข้อมูลทางธุรกิจผลิตไฟฟ้าร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ รองผู้ว่าการพัฒนาธุรกิจ กฟผ. เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง กฟผ. ร่วมในพิธี ณ ห้องประชุม 201 อาคาร ท.100 สำนักงานใหญ่ กฟผ.

          นายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวว่า ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าศูนย์ข้อมูลฯ จะเป็นแหล่งเก็บรวบรวมข้อมูลทางด้านธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟ้าที่เป็นประโยชน์แก่ กฟผ.ซึ่งขอให้ผู้บริหารทุกสายรองให้การสนับสนุนสายงาน รวธ. ในการบูรณาการข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้มีความทันสมัย รวดเร็ว และใช้ในการวิเคราะห์การดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง ซึ่ง กฟผ. และบริษัทในเครือ จะสามารถนำฐานข้อมูลของศูนย์ข้อมูลฯ มาประยุกต์ใช้ประกอบในการตัดสินใจที่จะสร้างโอกาสในการพัฒนาธุรกิจของบริษัทในเครือ กฟผ. ให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

          นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ รองผู้ว่าการพัฒนาธุรกิจ กล่าวว่า ABIC เป็นหนึ่งโครงการที่ กฟผ. ได้มุ่งมั่นจัดทำขึ้นเพื่อความสะดวก รวดเร็ว และความเป็นประโยชน์ต่อโอกาสด้านการลงทุนในธุรกิจการผลิตไฟฟ้า ด้วยฐานข้อมูลที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยปี 2555 ผู้บริหารสายงานรองผู้ว่าการพัฒนาธุรกิจ ได้จัดตั้งคณะทำงานพัฒนาศูนย์ข้อมูลธุรกิจฯ ของสายงานรองผู้ว่าการพัฒนาธุรกิจ เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลที่ใช้ในการบริหารธุรกิจ โดยมีระบบไอทีเข้ามารองรับ จึงได้มีการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาบริษัท MFEC จำกัด (มหาชน) ศึกษาและออกแบบโครงสร้างข้อมูลเว็บไซต์ www.abic.egat.co.th ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลที่สำคัญจำเป็นต่อการพัฒนาธุรกิจด้านอุตสาหกรรมไฟฟ้า เช่น ข้อมูลโอกาสการลงทุนในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งประกอบด้วย ภาพรวมการลงทุนในภูมิภาคอาเซียน ด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ประสิทธิภาพและการบริหารภายในองค์กร กลุ่มลูกค้า คู่แข่ง และผู้ให้บริการจัดหาสินค้า บริการ และวัตถุดิบ เป็นต้น รวมถึงข้อมูลโครงสร้างหน่วยงาน กฟผ. บริษัทในเครือ กฟผ. ข้อมูลของบุคลากรในหน่วยงานต่างๆ และบริษัทที่เกี่ยวข้องในธุรกิจการผลิตไฟฟ้าซึ่งทำให้เกิดความสะดวกในการติดต่อประสานงานมากขึ้น และแผนที่โครงการโรงไฟฟ้า ซึ่งแสดงตำแหน่งพิกัดของบริษัทและโรงไฟฟ้าต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน

          ทั้งนี้ รองผู้ว่าการพัฒนาธุรกิจ ได้มอบ Username และ Password ในการเปิดใช้งานเว็บไซต์ www.abic.egat.co.th ให้กับผู้ว่าการและรองผู้ว่าการทุกสายงานของ กฟผ. โดยการจัดทำศูนย์ข้อมูลธุรกิจของสายงานรองผู้ว่าการพัฒนาธุรกิจ นี้มีความสอดคล้องกับแผนวิสาหกิจและแผนยุทธศาสตร์การกำกับดูแลบริษัทในเครือของ กฟผ. คือ การสร้างความเจริญเติบโตแก่บริษัทในเครือและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ทั้งยังเป็นการแบ่งปันข้อมูลระหว่างบริษัทในเครือ (EGAT Group) ให้สามารถใช้ข้อมูลทางธุรกิจผลิตไฟฟ้าร่วมกันได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น