ราชบุรีโฮลดิ้ง วางโครงสร้างการลงทุนใหม่ ดำเนินการโอนสินทรัพย์ในโครงการโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงหลักทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กในประเทศ โรงไฟฟ้าประเภทพลังงานทดแทนในประเทศ และโครงการในต่างประเทศ ให้บริษัทย่อยเป็นผู้ขับเคลื่อนธุรกิจ หวังให้การลงทุนในอนาคตมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น

20131212-01

          นายพงษ์ดิษฐ พจนา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ได้ปรับโครงสร้างการลงทุนบริษัทฯ เพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคต การดำเนินการดังกล่าวเป็นแนวทางของแผนธุรกิจปรับปรุงใหม่ที่วางโครงสร้างการลงทุนเป็น 3 กลุ่ม คือ โครงการโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงหลักทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กในประเทศ โรงไฟฟ้าประเภทพลังงานทดแทนในประเทศ และโครงการในต่างประเทศ โดยการลงทุนในกลุ่มธุรกิจทั้งสามประเภทจะดำเนินการผ่านบริษัทย่อย 3 แห่ง คือ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด (REGCO)บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด (RE) และบริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตามลำดับ แผนดังกล่าวจะเริ่มนำมาปฏิบัติด้วยการโอนสินทรัพย์ปัจจุบันไปยังบริษัทย่อยตามโครงสร้างที่วางไว้

          สำหรับแผนธุรกิจใหม่นี้ นับเป็นการปรับและกำหนดแนวทางการลงทุนของบริษัทฯ ให้มีความชัดเจน ซึ่งจะส่งผลให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะด้านการเงินสำหรับการลงทุนในอนาคตของบริษัทฯ ที่จะมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันก็เป็นการเพิ่มความสามารถในการระดมทุนที่จะสามารถรักษาต้นทุนทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม สำหรับโครงสร้างการลงทุนใหม่นี้ได้พิจารณาจัดกลุ่มจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ได้เป็น 3 กลุ่มหลัก พร้อมทั้งให้บริษัทย่อยเป็นกลไกการลงทุนของบริษัทฯ

          “บริษัทฯ ได้เริ่มจัดพอร์ตสินทรัพย์ตามโครงสร้างการลงทุนใหม่ในไตรมาสนี้ โดยจะทยอยดำเนินการโอนสินทรัพย์ที่ลงทุนแล้วในปัจจุบันไปยังบริษัทย่อยทั้งสามแห่ง ซึ่งจะทำในรูปของการขายสินทรัพย์ เริ่มต้นจากดำเนินการโอนโครงการผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กประเภทโคเจนเนอเรชั่นที่บริษัทฯ มีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 40 ในบริษัท ผลิตไฟฟ้านวนคร จำกัด ขนาดกำลังผลิต 122 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่จังหวัดปทุมธานี โดยบริษัทฯ ได้ขายหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท ผลิตไฟฟ้านวนคร จำกัด จำนวน 16,080,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 10 บาท ตามราคาทุนที่ชำระแล้ว รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 160.80 ล้านบาท ให้กับบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99” นายพงษ์ดิษฐ กล่าว

          ปัจจุบัน บริษัทฯ มีการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ แบ่งตามโครงสร้างธุรกิจใหม่ ดังนี้ 1) โครงการโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงหลักในประเทศขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ได้แก่ โรงไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์ โรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจี้ โรงไฟฟ้าราชบุรีเวอล์ดโคเจนเนอเรชั่น โรงไฟฟ้าผลิตไฟฟ้านวนคร โรงไฟฟ้าประดู่เฒ่า และโรงไฟฟ้าเสาเถียร 2) โครงการพลังงานทดแทนในประเทศ ได้แก่ โครงการพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์ต้า (8 โครงการ) โครงการโซล่าร์เพาเวอร์ (3 โครงการ) โครงการพลังงานลมห้วยบง (2 โครงการ) และโครงการพลังงานลมเขาค้อ 3) โครงการในต่างประเทศ ได้แก่ โรงไฟฟ้าน้ำงึม 2 ใน สปป. ลาว โรงไฟฟ้าเซเปียนเซน้ำน้อย ใน สปป. ลาว และโรงไฟฟ้าที่ลงทุนโดยบริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในออสเตรเลีย