ฝ่ายควบคุมระบบกำลังไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สร้างความเข้าใจผู้ผลิตไฟฟ้า กฟผ. และเอกชน ด้านแผนการผลิตและส่งไฟฟ้า ปี 2557 เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์แหล่งก๊าซไทย-มาเลเซีย หยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติ ช่วง 13 มิ.ย. – 10 ก.ค. 2557

20131224-02

          เมื่อวันที่ 16-17 ธันวาคม 2556 ฝ่ายควบคุมระบบกำลังไฟฟ้า กฟผ. จัดสัมมนาเรื่อง “แผนการผลิตและส่งไฟฟ้า ปี 2557” เพื่อสร้างความเข้าใจด้านสถานการณ์ไฟฟ้า และสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์วางแผนการดำเนินงานของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นายชนินทร์ เชาวน์นิรัติศัย ผู้ช่วยผู้ว่าการควบคุมระบบกำลังไฟฟ้า เป็นประธานเปิดการสัมมนา โดยในวันที่ 16 ธันวาคม 2555 มีผู้บริหาร กฟผ. ที่เกี่ยวข้องร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 20 อาคาร ท.102 และ ในวันที่ 17 ธันวาคม 2555 มีผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง จำนวนกว่า 300 คน เข้าร่วมรับฟัง ณ หอประชุมเกษม จาติกวณิช 1,2 ชั้น 9 อาคาร ต.040

          นายชนินทร์ เชาวน์นิรัติศัย กล่าวว่า การจัดสัมมนาเรื่อง “แผนการผลิตและส่งไฟฟ้า ปี 2557” จัดขึ้นเพื่อให้การดำเนินงานด้านพลังงานไฟฟ้าของ กฟผ. มีความมั่นคงเชื่อถือได้ และมีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนสอดคล้องกับความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศ และเป็นไปตามนโยบายของฝ่ายบริหาร การวางแผนควบคุมการผลิตและส่งไฟฟ้า เป็นภารกิจที่ต้องได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน ต้องมีการประสานงานที่ดี จึงจะทำให้การดำเนินงานด้านการผลิตและส่งไฟฟ้าเป็นไปอย่างราบรื่นซึ่งการทำงานร่วมกันทุกหน่วยงานต้องเข้าใจในเป้าหมาย ข้อจำกัด สภาพแวดล้อม และข้อมูลที่เท่าเทียม การบรรยายในครั้งนี้จึงเป็นการปรับความเข้าใจและข้อมูลให้ตรงกัน เพื่อร่วมกันดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายในอนาคต

          ทั้งนี้มีการบรรยายเรื่อง “แผนการผลิตไฟฟ้า ปี 2557 ” โดย นางสาวนฤมล กุณาศล วิศวกรระดับ 5 แผนกวางแผนการผลิตและจ่าย กองวางแผนการปฏิบัติการผลิตไฟฟ้า ฝ่ายควบคุมระบบกำลังไฟฟ้า เรื่อง “ข้อจำกัดและแผนงานระบบส่งไฟฟ้าของ กฟผ. ปี 2557” โดย นายพีรดนย์ เกษรพรม วิศวกรระดับ 4 แผนกศึกษาแผนงานระบบส่งไฟฟ้า กองวางแผนปฏิบัติการระบบส่งไฟฟ้า ฝ่ายควบคุมระบบกำลังไฟฟ้า และ เรื่อง “แผนงานพัฒนาโปรแกรมแจ้งเอกสารด้านสัญญาซื้อขายไฟฟ้า” โดย นายวรพจน์ รักษาสุข วิศวกรระดับ 7 แผนกตรวจรับรองการสั่งซื้อขายไฟฟ้า 1 กองปฏิบัติการควบคุมระบบหลัก ฝ่ายควบคุมระบบกำลังไฟฟ้า จากสถานการณ์ในปีที่ผ่านมาประกอบกับอุณหภูมิที่ลดลงกว่าปี 2555 ทำให้ปี 2556 GDP คาดการณ์อยู่ที่ร้อยละ 3 ทำให้การใช้ไฟฟ้าเติบโตร้อยละ 1.6 โดยมีสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิง คือ ก๊าซธรรมชาติร้อยละ 67.9 ถ่านหินร้อยละ 19.2 พลังน้ำร้อยละ 9.2 พลังงานหมุนเวียนร้อยละ 2.6 น้ำมันเตาร้อยละ 1 และ น้ำมันดีเซลร้อยละ 0.1

          ด้านนายจรรยง วงศ์จันทร์พงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมระบบกำลังไฟฟ้า กฟผ. เปิดเผยว่า บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งให้ กฟผ. ทราบถึงแผนการหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติ ระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2557 เพื่อติดตั้งอุปกรณ์ ซึ่งใช้ระยะเวลาถึง 28 วันส่งผลให้โรงไฟฟ้าจะนะ กำลังผลิต 700 เมกะวัตต์ ต้องหยุดเดินเครื่อง และอาจส่งผลกระทบกับระบบส่งไฟฟ้าของ กฟผ.   หากเกิดเหตุการณ์หม้อแปลงที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงบางสะพาน 2 หยุดจ่ายไฟ    ทำให้สายส่งขนาด 115 กิโลโวลท์ เพชรบุรี-ชะอำ และสายส่ง 230 กิโลโวลท์ ราชบุรี 2-หัวหิน จ่ายไฟฟ้าเป็นปริมาณมากจนอาจเกิดการหยุดจ่ายไฟฟ้าตามมา    และเกิดสภาพแรงดันไฟฟ้าต่ำมากอย่างรวดเร็วบริเวณภาคกลางตอนล่าง    ซึ่งอาจส่งผลทำให้ไฟฟ้าภาคใต้ดับทั้งหมดได้ จึงขอความร่วมมือให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เตรียมมาตรการรองรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้ระบบส่งไฟฟ้าในช่วงเวลาดังกล่าวมีความพร้อม และความมั่นคงมากที่สุด

          โดย กฟผ. เตรียมมาตรการรองรับเหตุการณ์ดังกล่าวประกอบด้วย  1.) เตรียมความพร้อมโรงไฟฟ้าในภาคใต้ทุกเครื่อง  2.) ตรวจสอบอุปกรณ์ระบบส่งให้มีความพร้อมใช้งาน 3.) ประสานงานจัดเตรียมแผนย้ายโหลด หรือแผนดับไฟร่วมกับ กฟภ. สำหรับใช้ในกรณีฉุกเฉินอื่นๆเพิ่มเติม 4.) จัดเตรียมแผนการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้าในภาคใต้ (Demand Side Management) 5.) เจรจาซื้อไฟฟ้าจากมาเลเซีย 100-300 เมกะวัตต์ 6) ปรับแผนการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าให้สอดคล้องกับข้อจำกัดระบบส่ง และ 7) ปรับปรุงระบบป้องกันพิเศษรองรับปัญหาแรงดันไฟฟ้าต่ำบริเวณภาคกลางตอนล่างจากกรณีหม้อแปลงที่สถานนี้ไฟฟ้าแรงสูงบางสะพาน 2 หยุดจ่ายไฟ