สัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงผลิตพลังงานไฟฟ้าในระบบของ กฟผ. ปี 2558

ประเภทเชื้อเพลิง สะสมเดือนมกราคม-ธันวาคม 2558
จำนวน (ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง) ร้อยละ
ก๊าซธรรมชาติ
ถ่านหิน
พลังน้ำ
น้ำมันเตา
น้ำมันดีเซล
พลังงานทดแทน
ซื้อต่างประเทศ
126,808.19
34,980.59
15,836.63
1,123.49
189.51
4,110.23
138.28
69.22
19.10
8.65
0.61
0.10
2.24
0.07
รวม 183,186.93 100.00

ข้อมูล: กองสารสนเทศ ฝ่ายสื่อสารองค์การ กฟผ.