ผู้บริหาร กฟผ. ชี้แจงข้อมูลการรับฟังความคิดเห็นของการศึกษา EIA โครงการขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้ากระบี่ และโครงการท่าเทียบเรือบ้านคลองรั้ว ให้กับประชาชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้ากระบี่ได้รับทราบ

20140603-01

          เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้ากระบี่โดยกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชน ร่วมกับโรงไฟฟ้าภาคใต้ ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ และฝ่ายชุมชนสัมพันธ์โครงการจัดกิจกรรม กฟผ. เคลื่อนที่พบประชาชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้ากระบี่ ณ โรงเรียนบ้านเกาะจำ ตำบลเกาะศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

          ทั้งนี้ ระหว่างการจัดกิจกรรมดังกล่าว ได้มีกลุ่มผู้คัดค้านโครงการขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้ากระบี่ จำนวน 16 คน มาชุมนุมในพื้นที่ใกล้เคียง โดยนายเผ่าพงษ์ เต็มสัมฤทธิ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการชุมชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายพล คงเสือ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 3นายชัยยศ หาญอมร ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้ากระบี่โดยกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชน (ช.หก-ศก.) และนายวิมลไชย มงคล วิศวกรระดับ 9 โรงไฟฟ้าภาคใต้ (อฟภ.) ได้เดินทางเข้าชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการจัดรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 3 (ค.3) ของการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) โครงการขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้ากระบี่ และการรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2 (ค.2) และ 3 (ค.3) ของการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการท่าเทียบเรือบ้านคลองรั้ว แก่กลุ่มผู้คัดค้าน ทั้งนี้การชี้แจงดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีเหตุความรุนแรงแต่อย่างใด

          ในโอกาสเดียวกันนี้ นายชวการ โชคคำสีลา หัวหน้าหน่วยสนับสนุนทางวิชาการ ได้ร่วมชี้แจงและให้ข้อมูลแก่ประชาชนชุมชนบ้านเกาะจำระหว่างการจัดกิจกรรม กฟผ. เคลื่อนที่พบประชาชนเพิ่มเติมด้วย