รายชื่อคณะกรรมการ กฟผ.

bod 2019 01 KULIT

นายกุลิศ สมบัติศิริ (DP)

ประธานกรรมการ
bod 03 GEN.SOMSAK

พลเอก สมศักดิ์ รุ่งสิตา

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
bod 04 NANTIKA

นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช (DP)

กรรมการ (ผู้แทนกระทรวงพลังงาน)
ประธานกรรมการบริหารของคณะกรรมการ กฟผ.
ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
ประธานกรรมการสรรหารองผู้ว่าการและผู้ช่วยผู้ว่าการ
bod 05 SUTHON

นายสุธน บุญประสงค์ (DP)

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคล กฟผ.
กรรมการบริหารของคณะกรรมการ กฟผ.
กรรมการสรรหารองผู้ว่าการและผู้ช่วยผู้ว่าการ
bod 06 PORNPOJ

นายพรพจน์ เพ็ญพาส

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ว่าการ กฟผ.
ประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์ กฟผ.
bod 07 PISUT

ศาสตราจารย์พิสุทธิ์ เพียรมนกุล

กรรมการอิสระ
กรรมการบริหารของคณะกรรมการ กฟผ.
กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
กรรมการทรัพยากรบุคคล กฟผ.

 

bod 08 PAKORN

นายปกรณ์ อาภาพันธุ์ (DP)

กรรมการอิสระ
กรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
อนุกรรมการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ว่าการ กฟผ.
bod 09 NIRAMARN

นางสาวนิรมาณ ไหลสาธิต

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
bod 10 PORNCHAI

นายพรชัย ฐีระเวช (DP)

กรรมการ (ผู้แทนกระทรวงการคลัง)
กรรมการตรวจสอบ
bod 11 VIBOON

นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย (DP)

กรรมการ โดยตำแหน่งและเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารของคณะกรรมการ กฟผ. โดยตำแหน่ง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสรรหารองผู้ว่าการและผู้ช่วยผู้ว่าการโดยตำแหน่ง

 

*DP : Directors' Pool หมายถึง กรรมการที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ
ที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)