รายชื่อคณะกรรมการ กฟผ.

ประธานกรรมการ ตำแหน่ง
- -
กรรมการ ตำแหน่ง
1. นายอภิชาติ ชินวรรโณ อดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
2. นายชวน ศิรินันท์พร อดีตอธิบดีกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
3. นายปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สำนักนายกรัฐมนตรี
4. พลเอก วลิต โรจนภักดี อดีตรองผู้บัญชาการทหารบก กระทรวงกลาโหม
5. นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
6. นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักนายกรัฐมนตรี
7. นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ อดีตผู้ว่าการ กฟผ.
8. นายจุมพล ริมสาคร รองปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง
(ผู้แทนกระทรวงการคลัง)
9. นายกรศิษฏ์  ภัคโชตานนท์ ผู้ว่าการ กฟผ. (กรรมการโดยตำแหน่ง)