รายชื่อคณะกรรมการ กฟผ.

 

 

รายชื่อ

ตำแหน่งในคณะกรรมการ

1

bod 01 DISTAT

นายดิสทัต โหตระกิตย์

ประธานกรรมการ

2

bod 02 WITOON

นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์

กรรมการ

3

bod 03 GEN.SOMSAK

พลเอก สมศักดิ์ รุ่งสิตา

กรรมการ

4

bod 04 NANTIKA

นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช

กรรมการ

5

bod 05 SUTHON

นายสุธน บุญประสงค์

กรรมการ

6

bod 06 PORNPOJ

นายพรพจน์ เพ็ญพาส

กรรมการ

7

bod 07 PISUT

รองศาสตราจารย์พิสุทธิ์ เพียรมนกุล

กรรมการ

8

bod 08 PAKORN

นายปกรณ์ อาภาพันธุ์

กรรมการ

9

bod 09 NIRAMARN

นางสาวนิรมาณ ไหลสาธิต

กรรมการ

10

bod 10 PORNCHAI

นายพรชัย ฐีระเวช

กรรมการ

(ผู้แทนกระทรวงการคลัง)

11

bod 11 VIBOON

นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย

กรรมการ
(โดยตำแหน่ง)

 


ลำดับที่ 1-10 แต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 มีผลตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2562
ลำดับที่ 11 แต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561