รายชื่อคณะกรรมการ กฟผ.

anonymous

ประธานกรรมการ

ว่าง

bod 03 GEN.SOMSAK

พลเอก สมศักดิ์ รุ่งสิตา

กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
bod 04 NANTIKA

นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช

กรรมการ
ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
ประธานกรรมการสรรหารองผู้ว่าการและผู้ช่วยผู้ว่าการ
กรรมการบริหารของคณะกรรมการ กฟผ.
bod 05 SUTHON

นายสุธน บุญประสงค์

กรรมการ
กรรมการบริหารของคณะกรรมการ กฟผ.
กรรมการทรัพยากรบุคคล กฟผ.
กรรมการสรรหารองผู้ว่าการและผู้ช่วยผู้ว่าการ
bod 06 PORNPOJ

นายพรพจน์ เพ็ญพาส

กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์ กฟผ.
bod 07 PISUT

ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล

กรรมการ
กรรมการบริหารของคณะกรรมการ กฟผ.
กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
bod 08 PAKORN

นายปกรณ์ อาภาพันธุ์

กรรมการ
กรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
อนุกรรมการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ว่าการ กฟผ.
bod 09 NIRAMARN

นางสาวนิรมาณ ไหลสาธิต

กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการทรัพยากรบุคคล กฟผ.
อนุกรรมการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ว่าการ กฟผ.
bod 10 PORNCHAI

นายพรชัย ฐีระเวช

กรรมการ (ผู้แทนกระทรวงการคลัง)
ประธานอนุกรรมการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ว่าการ กฟผ.
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
bod 11 VIBOON

นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย

กรรมการ โดยตำแหน่งและเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารของคณะกรรมการ กฟผ. โดยตำแหน่ง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสรรหารองผู้ว่าการและผู้ช่วยผู้ว่าการโดยตำแหน่ง