รายชื่อคณะกรรมการ กฟผ.

ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่งในคณะกรรมการ ตำแหน่งอื่น ๆ
1 นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ ประธานกรรมการ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
2 นายอภิชาติ ชินวรรโณ กรรมการ อดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
3 นายปรเมธี วิมลศิริ กรรมการ ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและมั่นคงของมนุษย์
4 พลเอก วลิต โรจนภักดี กรรมการ อดีตรองผู้บัญชาการทหารบก กระทรวงกลาโหม
5 นายดิสทัต โหตระกิตย์ กรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักนายกรัฐมนตรี
6 นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ กรรมการ อดีตผู้ว่าการ กฟผ.
7 นายจุมพล ริมสาคร กรรมการ
(ผู้แทนกระทรวงการคลัง)
รองปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง
8 นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย กรรมการ
(กรรมการโดยตำแหน่ง)
ผู้ว่าการ กฟผ.