คณะกรรมการ กฟผ.

bod 2020 1 KULIT

นายกุลิศ สมบัติศิริ (DP)

ประธานกรรมการ
bod 2020 2 GEN.SOMSAK

พลเอก สมศักดิ์ รุ่งสิตา

กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
bod 2020 3 NANTIKA

นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช (DP)

กรรมการ (ผู้แทนกระทรวงพลังงาน)
ประธานกรรมการบริหารของคณะกรรมการ กฟผ.
ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
ประธานกรรมการสรรหาผู้ว่าการ
ประธานกรรมการสรรหารองผู้ว่าการและผู้ช่วยผู้ว่าการ
bod 2020 4 SUTHON

นายสุธน บุญประสงค์ (DP)

กรรมการ
ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคล กฟผ.
ประธานอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนของผู้ว่าการ
กรรมการบริหารของคณะกรรมการ กฟผ.
กรรมการสรรหารองผู้ว่าการและผู้ช่วยผู้ว่าการ
bod 2020 5 PORNPOJ

นายพรพจน์ เพ็ญพาส (DP)

กรรมการ
ประธานกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ประธานอนุกรรมการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ว่าการ กฟผ.
ประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์ กฟผ.
กรรมการสรรหาผู้ว่าการ
bod 2020 6 PISUT

ศาสตราจารย์พิสุทธิ์ เพียรมนกุล (DP)

กรรมการ
ประธานกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล การจัดการความรู้และนวัตกรรม
กรรมการบริหารของคณะกรรมการ กฟผ.
กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
กรรมการทรัพยากรบุคคล กฟผ.
กรรมการสรรหาผู้ว่าการ

 

bod 2020 8 NIRAMARN

นางสาวนิรมาณ ไหลสาธิต

กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
bod 2020 9 PORNCHAI

นายพรชัย ฐีระเวช (DP)

กรรมการ (ผู้แทนกระทรวงการคลัง)
กรรมการตรวจสอบ
BOD 2020 BOONYANIT

นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร (DP)

กรรมการ โดยตำแหน่ง และเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารของคณะกรรมการ กฟผ. โดยตำแหน่ง
กรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสรรหารองผู้ว่าการและผู้ช่วยผู้ว่าการโดยตำแหน่ง

 

*DP : Directors' Pool หมายถึง กรรมการที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ
ที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)