คณะกรรมการ กฟผ.

bod 2020 1 KULIT

นายกุลิศ สมบัติศิริ (DP)

ประธานกรรมการ
bod 2020 2 GEN.SOMSAK

พลเอก สมศักดิ์ รุ่งสิตา

กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
bod 2020 3 NANTIKA

นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช (DP)

กรรมการ (ผู้แทนกระทรวงพลังงาน)
ประธานกรรมการบริหารของคณะกรรมการ กฟผ.
ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
ประธานกรรมการสรรหาผู้ว่าการ
ประธานกรรมการสรรหารองผู้ว่าการและผู้ช่วยผู้ว่าการ
bod 2020 4 SUTHON

นายสุธน บุญประสงค์ (DP)

กรรมการ
ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคล กฟผ.
ประธานอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนของผู้ว่าการ
กรรมการบริหารของคณะกรรมการ กฟผ.
กรรมการสรรหารองผู้ว่าการและผู้ช่วยผู้ว่าการ
bod 2020 5 PORNPOJ

นายพรพจน์ เพ็ญพาส (DP)

กรรมการ
ประธานกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ประธานอนุกรรมการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ว่าการ กฟผ.
ประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์ กฟผ.
กรรมการสรรหาผู้ว่าการ
bod 2020 6 PISUT

ศาสตราจารย์พิสุทธิ์ เพียรมนกุล (DP)

กรรมการ
ประธานกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล การจัดการความรู้และนวัตกรรม
กรรมการบริหารของคณะกรรมการ กฟผ.
กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
กรรมการทรัพยากรบุคคล กฟผ.
กรรมการสรรหาผู้ว่าการ

 

bod 2020 8 NIRAMARN

นางสาวนิรมาณ ไหลสาธิต

กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
bod 2020 9 PORNCHAI

นายพรชัย ฐีระเวช (DP)

กรรมการ (ผู้แทนกระทรวงการคลัง)
กรรมการตรวจสอบ
bod 2021 09 28 THANACHAI

นายธนาวัฒน์ สังข์ทอง (DP)

กรรมการ
bod 2021 09 28 NATCHA

รองศาสตราจารย์ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย

กรรมการ
BOD 2020 BOONYANIT

นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร (DP)

กรรมการ โดยตำแหน่ง และเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารของคณะกรรมการ กฟผ. โดยตำแหน่ง
กรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสรรหารองผู้ว่าการและผู้ช่วยผู้ว่าการโดยตำแหน่ง

 

*DP : Directors' Pool หมายถึง กรรมการที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ
ที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)