ผู้ช่วยผู้ว่าการชุมชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อมโครงการ กฟผ. เผยที่ประชุม คทก. มีมติใช้เรือขนาด 10,000 ตัน ขนส่งถ่านหินจากประเทศอินโดนีเซียถึงท่าเทียบเรือบ้านคลองรั้ว ลดความกังวลของประชาชนและนักท่องเที่ยว พร้อมเลื่อนการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ค.3) โรงไฟฟ้ากระบี่ และท่าเทียบเรือบ้านคลองรั้ว เร่งทำความเข้าใจ สร้างความเชื่อมั่นในพื้นที่

20140617-01

          นายเผ่าพงษ์ เต็มสัมฤทธิ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการชุมชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อมโครงการ กฟผ. เปิดเผยถึงการประชุมคณะทำงานดำเนินงานเพื่อการสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วม โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาขยายกำลังผลิตไฟฟ้าโรงไฟฟ้ากระบี่ (คทก.) โดยมีนายรัตนชัย นามวงศ์ รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้า กฟผ. เป็นประธาน เมื่อวันที่ 3มิถุนายน 2557 ที่ประชุม คทก. ครั้งที่ 5 ได้มีมติเห็นชอบว่า กฟผ. จะนำเข้าถ่านหินซับบิทูมินัสจากประเทศอินโดนีเซีย โดยใช้เรือขนาด 10,000 ตัน ขนส่งตรงจากประเทศอินโดนีเซียถึงท่าเทียบเรือบ้านคลองรั้ว โดยไม่มีการแวะขนถ่ายถ่านหินระหว่างทาง

          ก่อนหน้านี้ กฟผ. ได้ศึกษาเส้นทางเดินเรือขนาด 50,000-100,000 ตัน จากประเทศผู้จำหน่ายถ่านหินมาขนถ่ายถ่านหินลงเรือขนาด 3,000 ตัน บริเวณเกาะปอเพื่อขนส่งต่อไปยังท่าเทียบเรือบ้านคลองรั้ว โดยใช้เส้นทางเดียวกับเรือขนส่งน้ำมันเตา และในฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะย้ายจุดขนถ่ายมายังบริเวณเกาะกลาง ทั้งนี้ กฟผ. ได้ตัดสินใจปรับเส้นทางการเดินเรือขนถ่านหินเพื่อลดความกังวลของประชาชนและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ในด้านธุรกิจท่องเที่ยว สิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต อาชีพประมง รวมถึงลดความกังวลของนักท่องเที่ยวอีกด้วย

          นายเผ่าพงษ์ เต็มสัมฤทธิ์ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ที่ประชุม คทก. มีมติให้เลื่อนการประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อทบทวนร่างรายงานการ วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ค.3) ของโรงไฟฟ้ากระบี่ และการประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ค.3) ของท่าเทียบเรือบ้านคลองรั้วออกไปก่อน เพื่อให้คณะทำงานจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาขยายกำลังผลิตไฟฟ้าโรงไฟฟ้ากระบี่ เข้าไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของเชื้อเพลิง กระบวนการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน รวมถึงมาตรการการดูแลผลกระทบสิ่งแวดล้อมกับชุมชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่า กฟผ. สามารถดำเนินการโครงการพัฒนาขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้ากระบี่ โดยส่งผลกระทบต่อชุมชน และประชาชนจังหวัดกระบี่น้อยที่สุด ทั้งนี้ ปัจจุบัน การประชุมรับฟังความคิดเห็น ค.2 โรงไฟฟ้ากระบี่ได้แล้วเสร็จตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2555 และการประชุมรับฟังความคิดเห็น ค.2 ท่าเทียบเรือบ้านคลองรั้วได้แล้วเสร็จสมบูรณ์ในวันที่ 15 มิถุนายน 2557