กฟผ. ร่วมกับ กพร. และ MIRECO เดินหน้าเก็บข้อมูลงานวิจัยร่วม 3 ฝ่าย ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านการดำเนินโครงการศึกษาวิจัยด้านการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเหมืองแม่เมาะ เพื่อการประกอบกิจการเหมืองแร่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการพัฒนากิจการเหมืองแร่อย่างยั่งยืน

20140612-01

          เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2557 นายอภิชัย เมืองเกษม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ ด้านวิชาการ (ช.อบม-ว) และนายชนินทร์ เทพรัตน์ หัวหน้ากองสิ่งแวดล้อมเหมือง (กสม-ช.) และคณะทำงานวิจัย กฟผ.แม่เมาะ ร่วมให้การต้อนรับคณะทำงานวิจัยจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) นำโดยนายอนุ กัลลประวิทย์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มกำกับและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม 1 สำนักบริหารสิ่งแวดล้อม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ พร้อมด้วยคณะนักวิจัยจาก Mine Reclamation Corporation (MIRECO) ของสาธารณรัฐเกาหลี นำโดยนาย คิม แท-ฮอก (Mr. Kim Tae-Heok) Director of Overseas Cooperation & Business Department ที่ได้เดินทางมาทำการเก็บข้อมูลงานวิจัยร่วม 3 ฝ่าย ตามที่ได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOA : Memorandum Of Agreement) ร่วมกันเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม ที่ผ่านมา

          นายอภิชัย กล่าวต่อไปว่า การเดินทางมาเก็บข้อมูลงานวิจัยในครั้งนี้จะเป็นการเก็บข้อมูลในส่วนของงานเอกสาร การสอบถามข้อมูลและการลงพื้นที่หน้างานที่เกี่ยวข้อง เป็นระยะเวลา 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 9-13 มิถุนายน 2557 ทั้งนี้ ขอความร่วมมือผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.ร่วมกันต้อนรับและอำนวยความสะดวกคณะผู้วิจัยจาก กพร. และ MIRECO ในฐานะเจ้าของสถานที่ในการเก็บข้อมูลการวิจัยในครั้งนี้ เพื่อความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กร

          สำหรับ การดำเนินโครงการศึกษาวิจัยฯ ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรม คือ 1) การศึกษาทดลองการลดปริมาณซัลเฟตเพื่อลด TDS (Total Dissolved Solid) ซึ่งเป็นการลดความเป็นกรดในน้ำทิ้งจากเหมืองแม่เมาะด้วยระบบ SRB Bioreactor แบบ Vertical Flow 2) การศึกษาพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในหลุมเจาะ เพื่อทำนายเสถียรภาพของผนังบ่อเหมืองแม่เมาะ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการเตือนภัยการถล่มของหน้าเหมือง และ 3) การศึกษาทดลองใช้ PFM (Permeable Fiber Mat) เพื่อปลูกพืชในการฟื้นฟูพื้นที่บนพื้นที่ลาดชันของเหมืองหินปูน และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับพื้นที่ที่เคยผ่านการทำเหมืองแร่มาแล้ว

          โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศนี้ เป็นโครงการที่ กฟผ. เป็นผู้ให้การสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนา เพื่อให้การประกอบการเหมืองแร่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งผลสำเร็จจากการดำเนินโครงการศึกษาวิจัยฯ ในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองแร่ของไทย