EGATi ลงนาม Memorandum of Understanding (MOU) กับคณะกรรมการประชาชนจังหวัดกวางจิ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม อันเป็นรากฐานสำคัญในการเดินหน้าโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกวางจิขนาดกำลังผลิต 1,200 เมกะวัตต์ โดยจะเริ่มงานก่อสร้าง ประมาณปลายปี 2560 ก่อนเริ่มจ่ายไฟเชิงพาณิชย์โรงไฟฟ้าชุดแรก ประมาณเดือนมิถุนายน ปี 2564

20140716-01

          เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2557 บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (EGATi) ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ หรือ Memorandum of Understanding (MOU) ร่วมกับคณะกรรมการประชาชนจังหวัดกวางจิ เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกวางจิ (Quang Tri) จังหวัดกวางจิ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ขนาดกำลังผลิต 1,200 เมกะวัตต์ โดยมี นายธนา พุฒรังษี รักษาการกรรมการผู้จัดใหญ่ บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และนายเหวียน ดึ๊ก เกื่อง (Nguyen Duc Cuong) ประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดกวางจิ ร่วมลงนาม พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง จากบริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และจังหวัดกวางจิ พร้อมด้วยสื่อมวลชนท้องถิ่นร่วมในพิธี ณ จังหวัดกวางจิ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

          นายธนา พุฒรังษี กล่าวว่า โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกวางจิถือเป็นโครงการที่รัฐบาลของทั้งสองประเทศให้ความสำคัญ เพราะนอกจากจะเป็นโครงการที่สร้างความมั่นคงของระบบไฟฟ้าทั้งของจังหวัดกวางจิและของประเทศเวียดนามในภาพรวมยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศรวมไปถึงสร้างโอกาสในการพัฒนาโครงข่ายพลังงานไฟฟ้าในภูมิภาคอาเซียน เนื่องจากจังหวัดกวางจิห่างจากชายแดนไทยเพียง 280 กิโลเมตร และอาจเชื่อมโยงไปถึงประเทศลาวได้อีกด้วย

          “โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกวางจิเป็นโครงการที่มีความสำคัญเป็นลำดับแรกๆ ของ EGATi ในการดำเนินงานที่ผ่านมานอกจากรัฐบาลทั้งสองประเทศที่ให้การสนับสนุนแล้ว จังหวัดกวางจิยังมีส่วนอย่างมากในการช่วยผลักดันโครงการเพื่อให้มีความก้าวหน้าตามกำหนดที่วางแผนไว้ ซึ่งแนวทางการดำเนินงานต่อไปของโครงการนี้คือ EGATi ได้ว่าจ้างบริษัท Power Engineering Consulting Joint Stock Company 2 (PECC2) เพื่อทำการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ หรือ Feasibility Study และประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม หรือ EIA โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีนี้ และเริ่มการก่อสร้างโรงไฟฟ้าได้ในปลายปี 2560” นายธนา กล่าว

          ด้านนายเหวียน ดึ๊ก เกื่อง กล่าวว่า โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนจิได้ผ่านความเห็นชอบจากรัฐบาลเวียดนามให้ EGATi เป็นผู้ลงทุนเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ.2556 ตามแผนที่ได้ตกลงในวันนี้คณะกรรมการประชาชนจังหวัดกวางจิและ EGATi จะร่วมลงนาม MOU เพื่อเป็นการวางรากฐานของทุกกิจกรรมและทุกขั้นตอนของการดำเนินงานในโครงการ ในภายหน้ายังคงมีภาระหน้าที่และงานอีกมากมาย ภายหลังการลงนามในครั้งนี้ ทางจังหวัดกวางจิจึงขอเสนอให้ EGATi เร่งดำเนินงานตามขั้นตอนการลงทุน ปฏิบัติตามกฎระเบียบการลงทุนและกฏระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมของเวียดนามอย่างเคร่งครัด โดยในส่วนของจังหวัดกวางจิจะให้ความช่วยเหลือ EGATi อย่างเต็มที่ อาทิ การอพยพประชาชนในที่ดินโครงการ เพื่อส่งเสริมให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้

          ทั้งนี้ โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกวางจิ เป็นโครงการแบบ BOT (Build operate and transfer) ระยะเวลา 25 ปี โดยเป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนขนาดกำลังผลิต 2 x 600 เมกะวัตต์ ใช้ถ่านหินนำเข้าเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า มีกำหนดการจ่ายไฟเชิงพาณิชย์ (COD) ของหน่วยที่ 1 เดือนมิถุนายน 2564 และหน่วยที่ 2 ประมาณเดือนธันวาคม 2564 โดยขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าเวียดนาม (Vietnam Electricity : EVN) เพื่อใช้ในการพัฒนาประเทศและเขตเศรษฐกิจพิเศษกวางจิให้เป็นศูนย์กลางเมืองอุตสาหกรรมทางตอนกลางของประเทศ