การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เดินเครื่องโรงไฟฟ้าจะนะ ชุดที่ 2 จ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ เพื่อเพิ่มความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในภาคใต้ และตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในอนาคต

20140801-01

         วันนี้ (31 กรกฎาคม 2557) นายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ ผู้ว่าการ กฟผ. เป็นประธานในพิธีเดินเครื่องจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ โรงไฟฟ้าจะนะ ชุดที่ 2 อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ.2551-2564 (PDP 2007 ปรับปรุงครั้งที่ 2) ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ กฟผ.ดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 เพื่อสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศที่เพิ่มขึ้นในอนาคต ตามการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม และเพื่อเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในเขตพื้นที่ภาคใต้

         นายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ กล่าวต่อไปว่า โรงไฟฟ้าจะนะ ชุดที่ 2 มีกำลังผลิตติดตั้ง 800 เมกะวัตต์ เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ซึ่งเป็นโครงการที่ขยายกำลังผลิตไฟฟ้าในพื้นที่เดิมของ กฟผ. ซึ่งเดิมโรงไฟฟ้าจะนะ ชุดที่ 1 มีกำลังผลิตติดตั้ง 731 เมกะวัตต์ เมื่อรวมกับชุดที่ 2 แล้ว จะมีกำลังผลิตติดตั้งทั้งสิ้น 1,531 เมกะวัตต์ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความมั่นคงให้กับระบบไฟฟ้าในภาคใต้ และตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าในภาคใต้ที่มีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ 6 ต่อปี พร้อมทั้งเสริมความมั่นคงในการผลิตไฟฟ้าของประเทศโดยรวม ใช้ก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยในบริเวณพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย (แหล่ง JDA) เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า โดยมีความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติในอัตราสูงสุดประมาณ 148 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน

20140801-02

         ทั้งนี้ กรณีจากการหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติที่ผ่านมา ได้ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของไฟฟ้าในภาคใต้เป็นอย่างมาก กฟผ. จึงได้วางแผนจะปรับปรุงโรงไฟฟ้าจะนะชุดที่ 2 ให้สามารถใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสำรองในการผลิตไฟฟ้า หลังจากการปรับปรุงโรงไฟฟ้าจะนะ ชุดที่ 1 ให้สามารถใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสำรองในการผลิตไฟฟ้าแล้วเสร็จ โดยปัจจุบันอยู่ในระหว่างก่อสร้างถังเก็บน้ำมันดีเซล และปรับปรุงหัวพ่นเชื้อเพลิงของโรงไฟฟ้าจะนะชุดที่ 1 ให้ใช้ได้ทั้งก๊าซธรรมชาติและน้ำมันดีเซล มีกำหนดแล้วเสร็จประมาณต้นปี 2558

20140801-03

         นอกจากนี้ กฟผ. ยังได้ดำเนินนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยร่วมกับชุมชนจัดตั้งธนาคารปูม้า เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำนำความอุดมสมบูรณ์กลับคืนสู่คลองนาทับ ร่วมกับชุมชนแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ชุมชนรอบโรงไฟฟ้า รวมทั้งให้การสนับสนุนด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต และเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนอย่างต่อเนื่อง

         “กฟผ. มีความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ โดยเฉพาะในเรื่องของการเสริมสร้างความมั่นคงในระบบไฟฟ้า ควบคู่ไปกับการอยู่อย่างเป็นมิตรเป็นเพื่อนบ้านกับชุมชนในพื้นที่ตลอดไป” ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวในที่สุด