คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยของเขื่อน (กปข.) ดำเนินการตรวจสอบและประเมินความมั่นคงปลอดภัยของเขื่อนวชิราลงกรณ และฝายกุยมั่ง ระหว่างวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2557 ผลการตรวจสอบสรุปว่า เขื่อนวชิราลงกรณ และฝายกุยมั่ง มีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์

20140731-01

          เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 นายณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ (อขว.) เป็นประธานการประชุมการตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยเขื่อนวชิราลงกรณ และฝายกุยมั่ง ประจำปี 2557 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยของเขื่อน (กปข.) ตามอนุสนธิ คำสั่ง กฟผ.ที่ ค.47/2550 เรื่องคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยของเขื่อน กฟผ. พร้อมด้วยนายวิวัฒน์ สุพุทธิกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ-บริหาร (ช.อขว-ห.) นายไววิทย์ แสงพานิชย์ วิศวกรระดับ 11 นายกำพล พาหิระ หัวหน้ากองบำรุงรักษาโยธา ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงการตรวจสอบเขื่อน ณ ห้องประชุมเขาแหลม 1อาคารที่ทำการเขื่อน จากนั้นคณะกรรมการได้ตรวจสอบตัวเขื่อน อุโมงค์ Spillway Irrigation Outlet อ่างเก็บน้ำ และอื่นๆ

          จากนั้นในวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 นายณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง อขว. เป็นประธานการประชุม Close Meeting โดยมีนายเดชา บุณยะกาญจน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโยธา (ช.อบย.) ได้รายงานผลการตรวจสอบเขื่อนและข้อแนะนำจากคณะกรรมการ พร้อมกับส่งมอบรายงานและใบรับรองผลการตรวจสอบความปลอดภัยเขื่อน ให้กับนายณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง อขว. เพื่อยืนยันว่าเขื่อนวชิราลงกรณ และฝายกุยมั่ง มีความมั่นคงแข็งแรงและมีความปลอดภัย

          นายณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง อขว. กล่าวว่า ขอต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยของเขื่อน ทุกท่าน ที่มาร่วมตรวจสอบเขื่อนวชิราลงกรณ ตามแผนงานที่กำหนดไว้ ซึ่งกำหนดให้เขื่อนที่มีอายุมากกว่า 5 ปี ต้องมีการตรวจสอบเขื่อนทุกๆ 2 ปี ต่อครั้ง ซึ่งจะช่วยยืนยันให้กับประชาชน และหน่วยงานต่างๆ มีความมั่นใจว่า กฟผ.มีการตรวจสอบเขื่อนเป็นไปตามมาตรฐาน นอกจากนี้ เขื่อนวชิราลงกรณมีการออกแบบและก่อสร้างตามมาตรฐานสากลโดยมีหน่วยงานด้านบำรุงรักษาเขื่อนฯ ทำการตรวจสอบเขื่อน เป็นประจำทุกวัน โดยคณะกรรมการตรวจประเมินความปลอดภัยเขื่อนฯ ทุกๆ 2 ปี หรือ เมื่อมีเหตุการณ์ที่จะส่งผลกระทบกับตัวเขื่อน เช่น ฝนตกหนักมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้น ก็จะมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเขื่อนด้วยสายตาและเครื่องมือวัดที่ติดตั้งไว้ภายในตัวเขื่อนทันทีเพื่อรายงานและวิเคราะห์ผลทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์ขึ้น จึงขอให้ประชาชน มีความมั่นใจ ในความมั่นคงแข็งแรงของเขื่อน

          นายเดชา บุณยะกาญจน ช.อบย. กล่าวว่า การตรวจสอบเขื่อนเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยของเขื่อน กฟผ. ซึ่งจะต้องทำการตรวจสอบและรายงานผลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและนำไปปฏิบัติเพื่อป้องกันและรักษาเขื่อนให้สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และครั้งนี้เป็นการตรวจสอบตามวาระของเขื่อนวชิราลงกรณ ที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 5 ปี ต้องตรวจสอบทุกๆ 2 ปี โดยคณะกรรมการจากหลายสาขาวิชาชีพ อาทิ โยธา ไฟฟ้า เครื่องกล และธรณีวิทยา ที่มีความเชี่ยวชาญ ในสายวิชาชีพมาร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและหน่วยงานอื่นๆ เพราะเขื่อนเป็นสาธารณประโยชน์ขนาดใหญ่ กฟผ. ได้ดูแลและเอาใจใส่ด้วยมาตรฐานวิศวกรรม ความปลอดภัยอย่างสูงสุด มีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยมีคณะกรรมการ กปข. ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติในการตรวจสอบและเฝ้าดูแลเขื่อนให้มีอายุการใช้งานยืนยาวที่สุด